> NLM - The World for Christ -... / Internasjonalt / Etiopia / Nyheter / Skam og nåde i det kristne fellesskapetSkam og nåde i det kristne fellesskapet

Foto: Mirjam Endalew

Hvilken rolle spiller nåde i et inkluderende fellesskap? Det ble interessante diskusjoner da studentene ved Mekane Yesus Seminary i Etiopia hadde intensivkurs om diakoni.

De to siste ukene har jeg undervist på et intensivkurs i diakoni ved Mekane Yesus Seminary i Addis Abeba, hvor jeg arbeider.

Diakoni handler om å omsette evangeliets budskap i praktisk handling, og å avdekke undertrykkelse og maktmisbruk både i samfunn og i kirke.

Studentene på dette kurset arbeider som evangelister og prester rundt omkring i Etiopia. De er ivrige, med høy motivasjon for å få mest mulig ut av kurset og stort engasjement for kirken.

   

Lærer kritisk refleksjon

Det etiopiske skolesystemet fokuserer mye på teoretisk kunnskap. Studentene lærer å pugge.

De er i mindre grad vant til å se sammenhengen mellom teori og praksis, og til kritisk refleksjon og drøftinger som peker på hvordan de fleste spørsmål er komplekse med gode argumenter både for og imot et gitt standpunkt eller løsningsalternativ.

Noen av mine mål med undervisningen er derfor å hjelpe studentene til å utvikle evnen til å se sammenhengen mellom teori og praksis og bidra til økt kritisk refleksjon og evne til å se flere sider av en sak.

 For å øve på dette deler jeg studentene opp i grupper som tildeles en situasjonsbeskrivelse som de skal analysere og komme med løsningsforslag på. Situasjonsbeskrivelsene bygger på situasjoner jeg har vært vitne til i løpet av årene mine på landsbygda i Etiopia.

   

Realistiske problemstillinger

Altertavlen i kapellet på Mekane Yesus Seminary. Foto: Mirjam Endalew

Den situasjonen som skapte mest diskusjon denne gangen handler om en ung jente som kommer til presten og forteller at hun er gravid. Hun synger i kirkekoret, og faren til barnet er leder for koret og teologistudent.

Jentas far vil at hun skal gifte seg med en venn av ham, men jenta er redd og vil ikke gifte seg med denne eldre mannen hun ikke kjenner. Nå ber hun presten om hjelp.

   

Studentene fortalte meg at dette er en svært vanlig situasjon. I sin analyse pekte de på faren for at den gravide jenta kom til å forlate koret, kirken og kanskje også lokalsamfunnet for å skjule skammen i situasjonen hun hadde kommet i.

Det var enighet om at situasjonen denne jenta var kommet i var så vanskelig at det var fare for at hun ville ta selvmord.

  

Hemmelighold eller kirketukt

De mente at den beste løsningen ville være om far til barnet gikk med på å gifte seg med jenta så snart som mulig, så kunne de kanskje skjule at hun hadde blitt gravid før de var gift.

Dette var likevel en usannsynlig løsning på situasjonen da det vanligste er at den involverte unge mannen ikke vil gifte seg og vil nekte for at han kan være faren til barnet, fortalte de.

Til tross for at de hadde pekt på risikoen for at jenta ville forlate kirka som en av de største farene, mente de at jenta måtte utsettes for kirketukt og for en periode ikke kunne motta nattverd.

Hva med faren til barnet? Vel, dersom han ikke innrømte at han var faren, kunne det ikke bevises og han kunne ikke nektes nattverd. Hvis paret ville gifte seg etter at det ble kjent at hun var gravid kunne de ikke gifte seg i kirka.

   

Men hva med nåden?

I følge disse evangelistene og prestene er kirketukt fortsatt vanlig i Mekane Yesus-kirken, særlig i situasjoner som har med seksualitet å gjøre.

Flere mente at det i slike situasjoner er veldig viktig at kirken tukter for å skremme andre fra å gjøre det samme.

En av studentene rakk opp handa og pekte på at nattverd er for syndere. Det ble en interessant diskusjon. Har ikke Jesus sonet for alle våre synder? Må jeg selv bære byrdene og skammen? Er det ikke fullbrakt?

Dette ble et godt eksempel på sammenhengen mellom ord og handling. Budskapet om nåden alene er uforenlig med fordømmelse og utestengelse fra kristne fellesskap. Det er oss syndere som trenger Jesus.


Stedlig representant

Stedlig representant

Etiopia

+251 (0) 934441519

Today's Quote

1Joh 5:4 For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.