> NLM / Nyheter nlm.no / Når kirken svikterNår kirken svikter

Ill.foto: Wikimedia Commons

Uttalelse fra ni ledere i NLM om kirkesituasjonen.

Den norske kirke har sviktet. Vedtaket om å innføre en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse i lære og liturgi er først og fremst en avvisning av kirkens læregrunnlag – og hva Bibelen sier både om ekteskapet og om homofilt samliv.

Bibeltekstene om ekteskapet fastslår alle direkte eller indirekte at ekteskapet er en heterofil institusjon. Når Jesus for eksempel taler om ekteskapets livslange karakter, viser han til at «han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne» (Matt 19,4).

   

Bibelen som rettesnor

Med sitt vedtak svikter kirkemøtet også homofile medmennesker.

Å etterleve en kristen samlivsetikk er krevende i et samfunn som i økende grad hyller en grenseløs seksualitet. Derfor er det avgjørende at en kristen kirke gir hjelp til de homofile som ønsker å la Bibelen veilede dem i hvordan de skal leve.

    

Ikke likestilte syn og praksiser

Vi erkjenner at kirkemøtets vedtak gir et visst rom for prester og andre kirkelige ansatte som vil fastholde en bibelsk ekteskapsforståelse. Men vi vil ikke bagatellisere endringen som kirkemøtet nå har vedtatt.

Selv om kirkemøtets flertall har vedtatt at «begge syn på likekjønnet ekteskap kan derfor gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse,» står vi på ingen måte overfor to likestilte syn og praksiser.

Tvert imot vil Den norske kirke få en ny lære og en ny liturgi om ekteskapet som på helt sentrale punkter bryter med Bibelen og kirkens klassiske syn. Et likekjønnet par får nå rett til å gifte seg i hvilken som helst kirke.

     

Støtte og forståelse

Det er bra at enkeltprester kan la være å foreta selve vielsen. Vi ønsker å møte disse prestene med støtte.

Noen av disse vil tenke at det tross alt er bedre å bli værende i sin tjeneste, og bruke anledningen til å tale sant om ekteskapet, enn å overlate kirken fullt og helt til vranglæren.

Vi har forståelse for en slik pragmatisk vurdering, men vi har også forståelse for dem som opplever at det har blitt umulig å tjenestegjøre i en kirke som nå innfører en bibelstridig og ny lære om ekteskapet.

   

Reelt kirkesplittende

Omkring 20 delegater på kirkemøtet avviste den nye ekteskapsforståelsen, men stemte likevel for flertallets vedtak i seks punkter. De hevder at de «tok til etterretning» at flertallet støttet en ny ekteskapsforståelse.

Vi tenker at stemmegivningen innebar en bagatellisering av at vedtaket i sin helhet sørget for å innføre en u-bibelsk lære om ekteskapet.

Videre uttaler flertallet «at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes.»

Vi avviser en slik forståelse av kirkens enhet og fastholder – slik NLM allerede har gjort i flere utredninger og uttalelser – at uenighet om likekjønnet ekteskap reelt er kirkesplittende.

   

Viktig med sunt fellesskap

I en lavkirkelig organisasjon som NLM er det ulike tanker og vurderinger knyttet til hva det betyr å være medlem i Den norske kirke. Det er viktig at vi viser forståelse for de som av ulike grunner fortsatt ser det tjenlig å høre til i denne kirken.

Vi tror ikke det avgjørende er – heller ikke i dagens situasjon – hvor vi har vårt formelle kirkemedlemskap. Derimot vil vi understreke den enkelte kristnes ansvar for selv å høre til i et kristent fellesskap der forkynnelsen er sunn og bibelsk.

Vårt anliggende i denne sammenheng er å advare mot en passiv aksept og tilpasning til den nye kirkelige situasjonen, enten en opprettholder sitt medlemskap i DNK eller velger å melde seg inn i et annet trossamfunn som f. eks NLM Trossamfunn.

   

Uavhengighet

Når Den norske kirke nå svikter, blir det derfor enda viktigere å bygge sterke og livskraftige misjonsfellesskap. Enkelte steder vil det utvilsomt være behov for å bygge nye fellesskap – og det ønsker vi som ledere å legge aktivt til rette for.

Mer enn noen gang før vil vi arbeide for at virksomheten vår drives uavhengig av Den norske kirkes arbeid. Det er ikke mulig å ha åndelig tillit til, eller inngå samarbeid med, dem som fremmer eller praktiserer en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse eller på annen måte bryter med Skrift og bekjennelse.

   

Øyvind Åsland, Generalsekretær NLM

Øystein Engås, leder NLM Norge

Øystein Hitland, regionleder NLM region nord

Jan Tore Vespestad, regionleder NLM region Midt-Norge

Kåre Johan Lid, regionleder NLM region nordvest

Per Byrknes, regionleder NLM region vest

Birger Helland, regionleder NLM region sørvest

Eivind Jaatun, regionleder NLM region sør

Ernst Jan Halsne, regionleder NLM region øst

  

NB: Uttalelsen har blitt justert etter publisering. I mai 2016 beklaget generalsekretær Øyvind Åsland en formulering i uttalelsen, da denne kunne misforstås, og teksten er derfor justert. Beklagelsen samt uttalelsen i sin opprinnelige form finner du HER.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

OBS: Pga. en feil har Utsyns regionnummer 15/2018 for region nord blitt sendt til abonnenter i region Midt-Norge. Disse vil derfor få to blad i posten istedenfor ett. Det sendes ut nye blad til abonnenter i region nord, men disse blir da noen dager forsinket. Vi beklager dette!

− Det er meningsfullt at kristne forlag slår seg sammen. Da står vi sterkere, sier forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag AS om overtakelsen.

140 ansatte fra Norsk Luthersk Misjonssambands grunnskoler deltok sist uke på personalsamling på Ognatun på Sør-Jæren. NLM har aldri før samlet grunnskolepersonalet sitt på denne måten.

Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.