> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Hvem skal inn i NLMs hovedstyre?Hvem skal inn i NLMs hovedstyre?

Ill.foto: Pixabay.com

Fire av sju stoler blir ledige i NLMs hovedstyre i sommer, og skal fylles gjennom valg under generalforsamlingen. I tillegg skal det velges fire varamedlemmer. Her kan du bli bedre kjent med kandidatene.

Kandidater til hovedstyret (alfabetisk):

  

RUNE ANDERSSON

Rune Andersson

   

Bosted: Ytre Enebakk, Akershus

Alder: 52

Utdanning: Befalsskole og politiskole

Arbeid: Politiet, Oslo

Tidligere tillitsverv i NLM: Misjonssalens ungdomsforening (Oslo og Drammen krets), Radio Øst, Misjonshuset lokalt, styreleder i Region øst

Relevant arbeidserfaring: Utsending til Mongolia (stedlig representant), misjonærbarn (Etiopia)

Hvorfor har du sagt ja til å være kandidat til hovedstyret?

– Da jeg ble spurt, ba jeg Gud om veiledning. Jeg fikk ro for at jeg nå skulle svare ja. Jeg har opplevd å bli tilgitt veldig mye. Og jeg har opplevd at Gud utruster den han vil. Styrearbeid gir mulighet til å påvirke viktige beslutninger – i den viktigste saken for meg.

Hvorfor er du med i NLM?

– De som ikke har hørt det, skal få høre at nåden er nok. Jeg ble født inn i NLM, som misjonærbarn. Jeg er smertelig klar over at ikke alle misjonærbarn har bevart troen. Gjennom kristne fellesskap og andres forbønn har jeg blitt bevart, fått ansvar og oppgaver i ulike NLM-sammenhenger. Misjonssalen i Oslo ble avgjørende for meg som ungdom.

Hvis du kunne ha endret én ting ved NLM, hva skulle det ha vært?

– Større mot til fornyelse av lokale fellesskap – for å nå mennesker i vår tid.

Er du medlem av NLM trossamfunn?

– Jeg er ikke medlem. For meg er det viktigste å være med i flokken med Jesu venner. I NLM er jeg mest opptatt av misjonsarbeidet.

Bør hovedstyret starte en prosess for at det på sikt blir mulig å velge kvinner inn i hovedstyret?

– Vi skal være utrolig takknemlige for at Gud har åpenbart seg og sin vilje i sitt ord. I tro mot sitt bibelsyn, har mange forsøkt å forstå menn og kvinners tjeneste. Kristen etikk og livsførsel endrer seg over tid. Det tror jeg også kvinners ansvar og tjeneste vil gjøre.

Hva mener du om bruk av uttrykk som pastor, gudstjeneste og menighet i NLM?

– De virker fremmede nå, men for meg er de ytre rammer/former som kan være hensiktsmessige lokalt.

Hvilke utfordringer står ytremisjonsarbeidet i NLM overfor?

– Den største utfordringen er at avstanden til misjonsarbeidet fortsatt er stor. Dette er et paradoks, for teknologien bringer arbeidet til oss raskere og mer livfullt enn før. Jeg har fortsatt tro på møter med ekte mennesker, som kan og vil berøre oss direkte – ikke bare på mobil og nettbrett.

   

RAYMOND BJULAND

Raymond Bjuland

Bosted: Nærbø, Rogaland

Alder: 53

Utdanning: Professor i matematikkdidaktikk

Arbeid: Forsker (Universitetet i Stavanger)

Tidligere tillitsverv i NLM: Formann (Nærbø misjonsforsamling), medlem/leder i kretsstyret (Stavanger krets), leder i regionstyret (Region sørvest)

Nåværende tillitsverv i NLM: Styreleder (Tryggheim skoler), styreleder (Fjellhaug Internasjonale Høgskole), 1. varamann i Hovedstyret

Hvorfor har du sagt ja til å være kandidat til hovedstyret?

– Som første varamann i HS har det vært lærerikt og engasjerende å være en del av et spennende og variert arbeid både lokalt og globalt. Det har vært ekstra inspirerende å få anledning til å delta på misjonærinnvielser/forbønnshandlinger der NLMs motto Verden for Kristus blir realisert. Ellers tror jeg at jeg med min kompetanse har noe å bidra med inn i HS.

Hvorfor er du med i NLM?

– Tilhørigheten min har alltid vært i NLM. Som syvbarnsfar har jeg hatt mulighet til å se mye av NLMs mangfoldige arbeid på nært hold, ved å levere og hente barn i barnehage, engasjere meg i skolene våre og å støtte opp om det lokale barne- og ungdomsarbeidet. I tillegg er misjon viktig for engasjementet mitt. Jeg lar meg alltid berøre og inspirere i møte med våre utsendinger der de formidler fra sin hverdag både i medgang og motgang.

Hvis du kunne ha endret én ting ved NLM, hva skulle det ha vært?

– Det er viktig å styrke NLM sin identitet og ha et åpent og inkluderende fellesskap i det lokale bedehusarbeidet.

Er du medlem av NLM trossamfunn?

– Jeg har vært positiv til Den norske kirke, men etter Kirkevedtaket i 2016 ble dette medlemskapet vanskelig. Derfor er jeg nå medlem av NLM trossamfunn.

Bør hovedstyret starte en prosess for at det på sikt blir mulig å velge kvinner inn i hovedstyret?

– Ja, jeg tenker at organisasjonen er moden for å starte en slik prosess. Samtidig må dette utredes grundig med tanke på tjenestedelingsprinsippet og hvordan dette kan praktisk løses i organisasjonen vår.

Hva mener du om bruk av uttrykk som pastor, gudstjeneste og menighet i NLM?

– For meg personlig er dette uproblematisk. Det er store variasjoner lokalt og slike begreper kommuniserer forskjellig i ulike forsamlinger. Likevel er det viktig å være åpen for å bruke begreper som kommuniserer inn i en ny tid.

Hvilke utfordringer står ytremisjonsarbeidet i NLM overfor?

– Det er krevende å drive misjonsarbeid blant unådde folkegrupper som ikke har hatt muligheten til å bli kjent med Bibelens budskap. Her blir det viktig å være bevisst på forbønn- og givertjeneste, slik at vi har anledning til å sende ut misjonærer både til kort- og langtidstjeneste.

     

REIDAR BØE

Reidar Bøe

Bosted: Lyngdal, Vest-Agder

Alder: 60

Utdanning: Bedriftsøkonom og statsautorisert eiendomsmegler

Arbeid: Eiendomsmegler i Sørmegleren

Tidligere tillitsverv i NLM: Styreleder i NLM gjenbruk, medlem i mange bedriftsstyrer i NLM samt for Mediehøgskolen Gimlekollen, ansatt på NLMs hovedkontor i 14 år, leder i guttelag, styremedlem/leder i NLM lokalt, medlem i kretsstyret

Nåværende tillitsverv i NLM: Eldsteråd i Lyngdal bedehusforsamling, medlem i hovedstyret i seks år, samt tre år som varamedlem, styremedlem i Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Bibelskolen Fjellhaug

Hvorfor har du sagt ja til å være kandidat til hovedstyret?

– Etter nøye vurderinger har jeg fått ro for å stille. Jeg sitter i dag som medlem av NLMs hovedstyre, og opplever det som meningsfullt. HS er ansvarlig for å foreta retningsgivende, strategiske beslutninger vedrørende det omfattende arbeidet i inn- og utland.

Hvorfor er du med i NLM?

– NLM er en organisasjon som har sin basis i Guds ord, og bygger på det i alt sitt arbeid. Videre har NLM et stort arbeid i Norge. I ytremisjonsarbeidet er det stort fokus på de unådde og de minst nådde.

Hvis du kunne ha endret én ting ved NLM, hva skulle det ha vært?

– I en tid med noe fallende misjonsgaver burde vi nok ha mer fokus på å utfordre mer til givertjeneste. Gud elsker en glad giver.

Er du medlem av NLM trossamfunn?

– Ja. Jeg meldte meg ut av Dnk for ca. 2 år tilbake. Jeg er medlem i trossamfunnet da jeg ønsker en tilhørighet i en bibeltro sammenheng, som jeg opplever at Dnk nå arbeider seg bort fra.

Bør hovedstyret starte en prosess for at det på sikt blir mulig å velge kvinner inn i hovedstyret?

– NLM har organisatorisk sin basis i at Guds ord taler klart om en eldste- og hyrdetjeneste i Guds forsamling. Dette er vi forpliktet på. Denne hyrdetjenesten kan organiseres på forskjellige måter, men må ivaretas. En mulighet er å organisere denne tilsynstjenesten ved å opprette et eget eldste- og hyrderåd ved siden av HS. Ved en slik modell kunne kvinner bli innvalgt i HS.

Hva mener du om bruk av uttrykk som pastor, gudstjeneste og menighet i NLM?

– Det må være en stor grad av frihet til hvilke betegnelser en lokalt skal benytte i våre forsamlinger. Her må en velge hva som er mest tjenlig lokalt. Dersom mer «kirkelige» betegnelser kommuniserer bedre, synes jeg det er uproblematisk. Det er innholdet og forkynnelsen som er viktig, ikke betegnelsene en bruker, tenker jeg.

Hvilke utfordringer står ytremisjonsarbeidet i NLM overfor?

– Det er en nød at tjenestetiden for utsendingene burde bli lenger enn den i gjennomsnitt er i dag. En må også finne god balanse mellom det tradisjonelle arbeidet og det nye, mer sensitive arbeidet.

   

HÅVARD MÅSEIDE

Håvard Måseide

Bosted: Oslo

Alder: 39

Utdanning: Militær lederutdannelse (Befalsskolen for Marinen), bachelor i fysioterapi (Høgskolen i Oslo), MBA/Master of Business Administration (Nord Universitet)

Arbeid: Administrerende direktør i Agens AS

Tillitsverv i NLM: Hovedstyremedlem 2012–2018 (de siste tre år som nestformann), søndagsskolelærer og med i oppstartsteam/interimsstyre for Lillokirken (ny NLM-forsamling i Groruddalen), diverse lederoppgaver i forbindelse med UL og GF

Hvorfor har du sagt ja til å være kandidat til hovedstyret?

– Fordi jeg tror det er en av måtene jeg kan være med og tjene i Guds rikes arbeid på. Jeg håper å kunne bidra positivt inn i NLM.

Hvorfor er du med i NLM?

– Jeg ønsker å arbeide for NLMs visjon, og jeg tror Gud vil bruke NLM til å nå mange nye mennesker med evangeliet også i tiden som kommer.

Hvis du kunne ha endret én ting ved NLM, hva skulle det ha vært?

– Jeg tror mange av oss i NLM gjerne skulle blitt ivrigere til å utøve praktisk hverdagsmisjon.

Er du medlem av NLM trossamfunn?

– Ja. Jeg hører til lokalt i en NLM-forsamling, og barna våre er døpt der. Slik det norske lovverket for trossamfunn er, ser jeg det da som helt naturlig å være registrert i NLM trossamfunn.

Bør hovedstyret starte en prosess for at det på sikt blir mulig å velge kvinner inn i hovedstyret?

– Jeg tror det er lurt å fra tid til annen vurdere tjenligheten av strukturene og hvordan vi organiserer oss. Dette gjelder også hovedstyrets rolle og funksjon. I den forbindelse tenker jeg at det kan være mulig å vurdere andre løsninger enn slik vi er organisert i dag, med tanke på forvaltningen av det overordnede lære- og hyrdeansvaret for organisasjonen, uten at det trenger å gå på kompromiss med det vi mener er Bibelens lære.

Hva mener du om bruk av uttrykk som pastor, gudstjeneste og menighet i NLM?

– Så lenge det gjøres med bevissthet er jeg relativt pragmatisk til hvilke begreper vi bruker. I mange forsamlinger tenker jeg det er hensiktsmessig og naturlig å bruke begreper som menighet, gudstjeneste og kirke.

Hvilke utfordringer står ytremisjonsarbeidet i NLM overfor?

– Langtidstjeneste i misjonen med mål om å nå ut til nye unådde folkegrupper, ofte under krevende omstendigheter, vil neppe bli enklere for oss fra det materielt sett velstående Norge i årene som kommer. Det blir også en utfordring å øke gaveinntektene slik at vi kan bidra enda mer inn i det som ser ut til å være den største misjonstiden som noen gang har vært. En positiv utfordring i den forbindelse er hvordan NLM kan bidra i form av samarbeid med kirkene i sør og øst som representerer det nye tyngdepunktet i kristenheten og verdensmisjonen.

   

KURT ARILD OHMA

Kurt Arild Ohma

Bosted: Balestrand, Sogn og Fjordane

Alder: 36

Utdanning: Master i teologi og misjon (Fjellhaug), årsenhet i spansk

Arbeid: Ungdomsleder og spansklærer på Sygna vgs

Tidligere tillitsverv i NLM: Styret for Boliviafeltet (styreleder i to år), styret for Setela (teologisk seminar i Peru), NLMs representant i den nasjonale kirkes hovedstyre i Peru

Nåværende tillitsverv i NLM: Områdestyret for NLM Sogn

Relevant arbeidserfaring: Misjonær (Bolivia og Peru), stedlig representant (Sør-Amerika-regionen)

Hvorfor har du sagt ja til å være kandidat til hovedstyret?

– Det var utfordrende. Jeg trives egentlig best i bakgrunnen. Samtidig syntes jeg det var enda vanskeligere å takke nei. Jeg liker å holde meg oppdatert på organisasjonen, og så tenker jeg at erfaring fra ytremisjonsarbeidet er bra i hovedstyret.

Hvorfor er du med i NLM?

– Jeg brenner for at mennesker skal få møte Jesus, og opplever at NLM tar dette kallet på alvor.

Hvis du kunne ha endret én ting ved NLM, hva skulle det ha vært?

– I noen sammenhenger kan man oppleve at vi nærmest konkurrerer med oss selv. Det kan være misjonsfelt mot misjonsfelt, skole mot skole, julemesse mot julemesse, osv. Jeg skulle ønske at vi i enda større grad ser den store sammenhengen vi står i, og at vi kunne glede oss over og hjelpe hverandre.

Er du medlem av NLM trossamfunn?

– Ja. Vi har et veldig godt forhold til den lokale kirken. Jeg valgte likevel å melde meg ut av Dnk da de vedtok den nye liturgien.

Bør hovedstyret starte en prosess for at det på sikt blir mulig å velge kvinner inn i hovedstyret?

– Personlig synes jeg dagens ordning er ryddig. I dag har hovedstyret sammen med rådsmøtet et særlig læreansvar på vegne av organisasjonen, og består derfor av menn. Samtidig liker jeg veldig godt at NLMs dokument, som omhandler tjenestedeling, heter «Sammen i tjeneste». Oppgavene og ansvaret kan være forskjellige, men kallet går til begge kjønn, og vi står sammen.

Hva mener du om bruk av uttrykk som pastor, gudstjeneste og menighet i NLM?

– NLM er en organisasjon med et stort mangfold. Man vil derfor oppleve uttrykkene forskjellig. Jeg tenker at det noen steder vil være naturlig å bruke disse uttrykkene, mens det andre steder fremdeles vil fungere bedre med forsamlingsleder, møte og forsamling.

Hvilke utfordringer står ytremisjonsarbeidet i NLM overfor?

– Jeg kunne selvfølgelig nevne utfordringer som økonomi, uroligheter i verden, visumsøknader, samarbeid med de nasjonale kirkene, osv. Personlig er jeg redd for at den største utfordringen skal bli «lunkenhet». «Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!»

   

LARS STENSLAND

Lars Stensland

Bosted: Veavågen, Rogaland

Alder: 38

Utdanning: Bachelor i teologi og misjon (Fjellhaug), årsstudium i ledelse, engelsk og swahili, veilednings- og sjelesorgsstudium

Arbeid: Pastor i Vea Bedehusforsamling

Tidligere verv i NLM: Regionstyret for NLM Øst-Afrika, ulike styrer og råd i forbindelse med stilling på hovedkontoret

Relevant arbeidserfaring i NLM: Barne- og ungdomssekretær/arbeider (Haugesund-, Oppland- og Vestfold krets), landsungdomssekretær, misjonær i Øst-Afrika (Tanzania), forkynner og pastor (Region sørvest og Vea bedehusforsamling)

Hvorfor har du sagt ja til å være kandidat til hovedstyret?

– Jeg ønsker å bidra i misjonen. Dersom andre vurderer meg som egnet og kvalifisert, vil jeg gjerne stille meg til disposisjon. Jeg har tenkt og bedt over spørsmålet, rådført meg med personer som kjenner meg og vurdert egen familiesituasjon.

Hvorfor er du med i NLM?

– Gjennom arbeidet på bedehuset hvor NLM er én av flere organisasjoner har jeg lært å kjenne Jesus og fått være med i tjeneste for ham. Mennesker i NLM har sett meg, jeg har fått utfordringer og fått bruke mine nådegaver. Gjennom NLM møtte jeg kallet til å bli misjonær.

Hvis du kunne ha endret én ting ved NLM, hva skulle det ha vært?

– Vi bør være klare på at noen ting ikke skal endres, men samtidig være åpne for endring dersom det er tjenlig. Kristen-Norge er i endring og jeg tror det er viktig at NLM i enda større grad vil være med og bygge felleskap lokalt der mennesker får møte Jesus til frelse og tjeneste.

Er du medlem av NLM trossamfunn?

– Jeg har ikke meldt meg inn enda. Jeg opplever at det ikke vil ha noen praktisk betydning for meg på det bedehuset jeg tilhører.

Bør hovedstyret starte en prosess for at det på sikt blir mulig å velge kvinner inn i hovedstyret?

– Dersom det skal startes en prosess tenker jeg at den kan handle om hvordan NLM med mange ulike arbeidsgrener skal strukturere arbeidet sitt og hvilken rolle hovedstyret skal ha i en helhetlig struktur. Spørsmålet om tjenestedeling vil da komme som en følge av det.

Hva mener du om bruk av uttrykk som pastor, gudstjeneste og menighet i NLM?

– Det viktige for meg er ikke hvilke ord vi bruker, men hva som er innholdet. Jeg er pastor i Vea Bedehusforsamling på Karmøy. Her tror jeg ord som bedehus og møte kommuniserer, men jeg forstår at det kan være annerledes andre steder i landet.

Hvilke utfordringer står ytremisjonsarbeidet i NLM overfor?

– Jeg tenker det er viktig at de lokale fellesskapene får tilhørighet til ytremisjonsarbeidet slik at de i enda større grad kan få del i gleden og velsignelsen det er å delta i og støtte misjonsarbeidet, både økonomisk og i bønn.

   

ØYVIND ROTT

Øyvind Rott

Bosted: Namsos, Trøndelag

Alder: 43

Utdanning: Fjellhaug misjonsskole, årstudium i Kulturmøte

Arbeid: Områdeleder i Namda / forkynner i Region Midt-Norge, begravelsesagent, Namsos Begravelsesbyrå

Tidligere tillitsverv i NLM: Medlem i styret, Namsos misjonsforsamling (leder i fire år)

Nåværende tillitsverv i NLM: Medlem i eldsterådet, Namsos misjonsforsamling

Relevant arbeidserfaring: Forkynner i NLM (HS, Namdal og Sør-Helgeland og Fjordane krets), barneog ungdomssekretær (Vestfold krets), kretssekretær i NLM (Namdal og Sør- Helgeland krets), misjonær (Peru), styre/ råd ved Namsos kristne grunnskole

Hvorfor har du sagt ja til å være kandidat til hovedstyret?

– Mange tanker gjør seg gjeldende, men jeg vil gjerne være med og ta ansvar og forme organisasjonen vår videre.

Hvorfor er du med i NLM?

– NLM er mitt åndelige hjem. Her har jeg fått møte Gud til frimodig tro, og her har jeg møtt misjonskallet.

Hvis du kunne ha endret én ting ved NLM, hva skulle det ha vært?

– Jeg ønsker at NLM i mye sterkere grad kunne være en teltmakerbevegelse i vårt eget land.

Er du medlem av NLM trossamfunn?

– Jeg er ikke medlem. Jeg savner kanskje en tydeligere sammenheng mellom et slikt medlemskap og tilhørigheten i den lokale forsamlingen/foreningen. Det er noe av forklaringen på at jeg ikke har kommet så langt at jeg har meldt meg inn.

Bør hovedstyret starte en prosess for at det på sikt blir mulig å velge kvinner inn i hovedstyret?

– Jeg tenker at hovedstyret har og skal ha et særlig hyrdeansvar i organisasjonen vår og bør derfor bare bestå av menn. Svaret på spørsmålet er derfor nei.

Hva mener du om bruk av uttrykk som pastor, gudstjeneste og menighet i NLM?

– Dette er uttrykk som har solid basis i Bibelen. I tillegg er dette uttrykk som folk også utenfor kristne sammenhenger gjerne har en viss forståelse for hva innebærer. Jeg er derfor ikke redd for at de brukes i NLM. Vi er dessuten heller ikke bundet til andres praksis ved å bruke uttrykkene. Den bibelske basis skulle både gi innhold og frimodighet.

Hvilke utfordringer står ytremisjonsarbeidet i NLM overfor?

– Det er utfordrende å skulle gå videre i arbeidet, både med tanke på når det bør skje og hvordan – å minke tilstedeværelsen/støtten ett sted for å gå til nye steder. Men dette er vårt kall.

– Økonomien utfordrer, ikke bare fordi misjon koster penger, men hvordan det er klokt å bruke pengene. Hva er gagnlig på kort og lang sikt? Hva representerer vi med våre penger? Makt? Innflytelse?

– Misjon i lukkede land og områder er i seg selv utfordrende. Jeg er glad for at NLM også vil sende folk til slike steder.

– Kontinuitet kan noen steder være en stor utfordring.

   

ENOK THORSEN

Enok Thorsen

Bosted: Hommersåk, Riska, Rogaland

Alder: 56

Utdanning: Byggmester, misjonsskolen Fjellhaug

Arbeid: Daglig leder i Boservice AS

Tidligere tillitsverv i NLM: Leder i søndagsskole, guttelag, allidrett og Riska misjonsforsamling, styremedlem i Tryggheim skular, styreleder i Fjelltun bibelskole

Nåværende tillitsverv i NLM: Leder ungdomsarbeidet i Riska misjonsforsamling, styremedlem i Norrøna eiendom AS, Stavanger

Relevant arbeidserfaring i NLM: Styremedlem i feltstyret for NLM Bolivia, leder i CLET (samarbeidsorgan for evangeliske lutherske kirker, Sør-Amerika), fritidsforkynner

Hvorfor har du sagt ja til å være kandidat til hovedstyret?

– Jeg har svart nei ved en tidligere anledning og det har nok vært med på å bevege meg til å svare ja. Når det er sagt, så er det slik i styresammenheng at den som søker posisjon, han vil og ønsker noe.

Hvorfor er du med i NLM?

– Jeg har «vokst» opp i NLM, blitt en del av det. Jeg opplever det som et kall og en plass hvor jeg kan tjene Herren. Ytremisjonsarbeid med fokus på de unådde, forkynnerbevegelse, nådegavebevegelse, vekkelsesbevegelse, skoler og barnehager er stikkord som jeg forbinder med NLM og som er viktige for meg.

Hvis du kunne ha endret én ting ved NLM, hva skulle det ha vært?

– NLM er en stor organisasjon. Jeg tenker nok at det er viktig med god oversikt over arbeid og organisasjonsstruktur før en går inn for endring.

Er du medlem av NLM trossamfunn?

– Ja. For meg ble det for utfordrende læremessig å stå som medlem i Den norske kirke. Da ble det naturlig å melde meg inn i NLM trossamfunn.

Bør hovedstyret starte en prosess for at det på sikt blir mulig å velge kvinner inn i hovedstyret?

– Det er viktig for meg at Bibelens lære om tjenestedeling kommer til uttrykk i måten vi organiserer arbeidet på. Det er også viktig at organisasjonen har en oppbygging som til enhver tid er tjenlig for arbeidet.

Hva mener du om bruk av uttrykk som pastor, gudstjeneste og menighet i NLM?

– Det er bibelske begreper som gir innhold til ordene. Jeg ser at dette kan oppleves uvant i en lavkirkelig setting. Jeg har flere ganger brukt ordet menighet når jeg forklarer hva Riska Misjonsforsamling er til folk som ikke daglig vandrer i «kristne» kretser.

Hvilke utfordringer står ytremisjonsarbeidet i NLM overfor?

– Formidle misjonskallet til neste generasjon slik at en opplever eierskap til arbeidet. I det viktige arbeidet med forsamlingsbygging, er det en fare for at fokus flyttes fra ytremisjon til forsamlingenes nære behov. De mest «unådde» folkegruppene befinner seg i områder hvor sikkerheten gjør det vanskelig å gi informasjon til misjonsfolket.

  

Kandidater til varamannsvalget, hovedstyret (alfabetisk):

     

ANDREAS KIPLESUND

Andreas Kiplesund

Bosted: Godøy, Sunnmøre og Romsdal

Alder: 34

Utdanning: Master i Finans fra Norges Handelshøyskole, Bergen og Boston University

Arbeid: Daglig leder

Tidligere tillitsverv i NLM: Regionstyre Region nordvest, styremedlem Vestheim leirsted, leder i barne- og ungdomsarbeid i Betania, Trondheim, Misjonssalen, Ålesund og Salem, Bergen, mentor i Ørsta Volda Misjonsforsamling gjennom NLM M4

Nåværende tillitsverv i NLM: 3. varamann i hovedstyret, styremedlem i Tryggheim barnehage, Godøya

Andre relevante tillitsverv: Nestleder Bjorliheimen, styreverv i diverse bedrifter, diverse verv og ansvar på Godøy bedehus, leder for ungdomsklubb på Fedje og guttegruppe for ungdommer

Relevant arbeidserfaring: Sivilarbeider i Trøndelag krets av NLM, to år som administrasjonsleder i Salem, Bergen

Hvorfor er du med i NLM?

– Jeg er vokst opp i Betania, NLM-forsamlingen i Trondheim. Det opplevde jeg som et trygt og godt sted å være. Når jeg har blitt voksen, har jeg satt veldig pris på den tryggheten NLM har vist i åndelige spørsmål, samt at vi har et tydelig misjonsfokus, noe jeg synes er viktig.

Hvis du kunne ha endret én ting ved NLM, hva skulle det ha vært?

– Jeg skulle ønske at vi ble mer misjonale i vårt nærmiljø, utenfor bedehuset, utenfor bibelgruppene, misjonsforeningene og menighetene. Vi er nok ofte litt for lite frimodige i å dele det glade budskap, meg selv inkludert. Jeg skulle også ønske at vi i større grad kunne være mer åpne om de mer kjipe sidene i livet. Livet er ikke bare glattpolert.

Er du medlem av NLM trossamfunn?

– Ja, det er jeg. Det var ikke lenger naturlig for meg å være en del av Den norske kirke. Dessuten har NLM vært mitt åndelige hjem hele livet.

Bør hovedstyret starte en prosess for at det på sikt blir mulig å velge kvinner inn i hovedstyret?

– Dette er et spørsmål jeg ikke har satt meg godt nok inn i til at jeg kan besvare det på en god måte.

Hva mener du om bruk av uttrykk som pastor, gudstjeneste og menighet i NLM?

– Jeg mener at hver menighet/forsamling/misjonsforsamling bør få lov til å få bruke de ord og utrykk som de synes er naturlige. NLM har et mangfoldig arbeid og for mange er NLM den menigheten de går i, og da kan slike uttrykk være rette og gode. For andre kan uttrykkene føles mer unaturlige i lys av andre strukturer de står i.

Hvilke utfordringer står ytremisjonsarbeidet i NLM overfor?

– Jeg savner kanskje litt at grundertankegangen i NLM skal blomstre litt mer. En blir ofte kanskje litt for låst i strategier og strukturer. Samtidig så tror jeg at man må være åpen for at Gud åpner og lukker dører. Følgende så må man kunne være så tøff med seg selv å si: Nå skal denne døra stenges, for nye åpnes.

    

ROBERT MULELID

Robert Mulelid

Bosted: Stjørdal, Trøndelag

Alder: 48

Utdanning: Sosionom og mastergrad i pedagogikk

Arbeid: Tjenesteleder Helse, Selbu kommune

Tidligere tillitsverv i NLM: Leder NLM Stjørdal forsamling

Nåværende tillitsverv i NLM: Styremedlem Rødde folkehøgskole

Andre relevante tillitsverv: Har gjennom årene vært aktiv i ImF, Frikirken og NLM, og hatt ulike verv og oppgaver.

Relevant arbeidserfaring: I Peru for NLM i to år, jobbet i Kristenfolkets Edruskapsråd/Rusfri

Hvorfor er du med i NLM?

– Jeg har mitt åndelige hjem i den lokale NLM-forsamlingen. Samtidig har jeg blitt glad i organisasjonen og ser at den har en viktig rolle både i Norge og internasjonalt.

Hvis du kunne ha endret én ting ved NLM, hva skulle det ha vært?

– Personlig kunne jeg tenkt meg at NLM hadde tatt steget mot å bli et kirkesamfunn, samtidig som man klarte å holde på den store variasjonen og bredden man i dag har i arbeidet.

Er du medlem av NLM trossamfunn?

– Nei, det er jeg ikke. Jeg ble døpt inn i Frikirken, og står fortsatt som medlem der. Jeg har ikke behov for å melde meg inn i et register, men ser at dette kan være et alternativ for dem som melder seg ut av et kirkesamfunn.

Bør hovedstyret starte en prosess for at det på sikt blir mulig å velge kvinner inn i hovedstyret?

– Jeg mener NLM må starte en prosess for å se hvordan man kan kombinere dagens tjenestedelingsprinsipp med muligheten for å få kvinner inn i hovedstyret.

Hva mener du om bruk av uttrykk som pastor, gudstjeneste og menighet i NLM?

– Mange av NLMs forsamlinger er menigheter med «full pakke», men det har vært en vegring mot å bruke kirkelige betegnelser som pastor, gudstjeneste og menighet. Ved å bruke disse begrepene, vil man i større grad vise hva man faktisk er.

Hvilke utfordringer står ytremisjonsarbeidet i NLM overfor?

– Det vil være en grunnforutsetning at NLM klarer å stå imot en trend der det stilles spørsmål rundt behovet for misjon, og der misjon i beste fall blir definert som rent bistandsarbeid. Samtidig blir det viktig å rekruttere misjonærer som reflekterer de endringene som har skjedd på misjonsfeltene. Det etterspørres i større grad personer som kan bistå samarbeidskirker med veiledning, undervisning og utrustning av lokale medarbeidere. Det etterspørres også personer som kan jobbe i land som er lukket for tradisjonell kristen virksomhet. Her må NLM ha ekstra fokus på rekruttering og ikke minst på oppfølging i en svært krevende tjeneste.

   

ØYSTEIN RUUD

Øystein Ruud

Bosted: Flekkerøy, Agder

Alder: 46

Utdanning: Teologi ved Fjellhaug Misjonsskole og Trinity International University, årsstudium i praktisk pedagogisk utdanning (PPU)

Arbeid: Programleder, Hald Internasjonale Senter, Mandal

Tidligere tillitsverv i NLM: Styremedlem NLM Flekkerøy, styremedlem på Den Norske Skolen, Japan

Nåværende tillitsverv i NLM: Eldste i Flekkerøy Bedehusforsamling

Andre relevante tillitsverv: I styret for Hald Internasjonale senter

Relevant arbeidserfaring i NLM: Misjonær i Japan i fem år, barne- og ungdomssekretær, Agder krets i ett år, forkynner på landsplan i ett år

Hvorfor er du med i NLM?

– Fordi jeg er glad i misjon og de menneskene som hører til i NLM. Dessuten tar NLM Bibelens autoritet på alvor og følger Jesu befaling om å bringe evangeliet til verdens ender. Jeg opplever at organisasjonen har en viktig oppgave i å gjøre Jesus relevant for den oppvoksende generasjon i Norge.

Hvis du kunne ha endret én ting ved NLM, hva skulle det ha vært?

– En erkjennelse av at menighetsbygging i Norge kan og bør styrkes – uten at det går på bekostning av misjon som NLM sitt viktigste anliggende.

Er du medlem av NLM trossamfunn?

– Ja. Jeg hører til i en NLM-forsamling, og da er det også naturlig å være medlem av NLM trossamfunn. Det handler ikke om en protest mot andre, men en positiv og aktiv deltagelse i noe som etter hvert kan bli et godt alternativ for mange.

Bør hovedstyret starte en prosess for at det på sikt blir mulig å velge kvinner inn i hovedstyret?

– Nei. Det er et bibelsk anliggende at menn og kvinner har ulike tjenester i menigheten. Ordningen vi har nå fungerer. En endring hører sammen med en bredere diskusjon om NLM som trossamfunn, og hvilke roller det blir i lokale NLM-menigheter etter hvert.

Hva mener du om bruk av uttrykk som pastor, gudstjeneste og menighet i NLM?

– Det ville være en fordel å bruke disse ordene i NLM. De kommuniserer bedre og er både mer presise og dekkende enn forsamlingsleder, møte og forsamling.

Hvilke utfordringer står ytremisjonsarbeidet i NLM overfor?

– Ytremisjon forutsetter sendemenigheter. For at NLM skal lykkes i å nå lenger ut, må menighets-strukturen i Norge styrkes. Å bruke ressurser i Norge vil øke bevisstheten om misjon og øke inntektene til ytremisjonsarbeidet. Kallet til misjon skal forkynnes for å vekke engasjement. Det vil være avgjørende for fremtidens ytremisjonsarbeid at utsendingene våre er kompetente, har utdannelse og erfaring som er på nivå med samfunnet for øvrig og relevante for de oppgaver som skal løses.

   

ASLE AARSLAND

Asle Aarsland

Bosted: Råvarden, Bergen

Alder: 59

Utdanning: Medisinsk embedseksamen 1984, doktorgrad 1990

Arbeid: Overlege anestesiavdelingen, Haukeland Universitetssykehus

Tidligere tillitsverv i NLM: Styremedlem Salem misjonsforening, medlem i feltstyre for NLM, Etiopia

Nåværende tillitsverv i NLM: Styremedlem i «24/7-senteret», Region vest

Andre relevante tillitsverv: Medlem i kirkerådet ved Sjømannskirken i Houston, Texas, ulike tillitsverv i profesjonell og akademisk sammenheng i Norge og USA, medlem av Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet

Annen relevant informasjon: Vokst opp i Etiopia fram til femtenårsalder som barn av NLM-misjonærer, 14 år i USA som lege og forsker, misjonær i Etiopia fra 2009 til 2016, de to siste årene som NLMs stedlige representant.

Hvorfor er du med i NLM?

– NLM legger til rette for at jeg får tjene Gud. Ved å bli med i fellesskapets misjonsarbeid får jeg ta del i utfordringen verdens frelser har gitt sine etterfølgere.

Hvis du kunne ha endret én ting ved NLM, hva skulle det ha vært?

– Jeg skulle ønske at vi i NLM i større grad kunne se vårt arbeid som Mesterens arbeid. Uten ham kan vi ikke gjøre noe, men med ham kan vi gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår.

Er du medlem av NLM trossamfunn?

– NLM har funnet en smidig overgangsordning hva gjelder spørsmålet om trossamfunn. Selv har jeg utsatt å melde meg ut av Den norske kirke (Dnk) fordi jeg ikke ønsker å sende et negativt signal til mine medkristne venner som tjener Gud innenfor Dnk. Men jeg tror at NLM som organisasjon går mot et selvstendig trossamfunn, et trossamfunn jeg ønsker å være medlem av.

Bør hovedstyret starte en prosess for at det på sikt blir mulig å velge kvinner inn i hovedstyret?

– Jeg tror den viktigste utfordringen er hvordan vi håndterer ulike syn på lærespørsmål. Selv etter at vi har latt Gud tale til oss gjennom sitt ord og vi har bedt om hans ånds ledelse, så kan det hende vi fortsatt ser det ulikt. Med respekt for hverandre må vi da søke etter løsninger som kan bevare fellesskapet på tross av ulike syn. Med respekt for de ulike syn mener jeg at hovedstyret bør starte en prosess hvor kvinner kan velges inn.

Hva mener du om bruk av uttrykk som pastor, gudstjeneste og menighet i NLM?

– Der hvor NLM-fellesskapet har preg av å være en menighet, vil det være naturlig å bruke begrepene pastor, gudstjeneste og menighet.

Hvilke utfordringer står ytremisjonsarbeidet i NLM overfor?

– Vi søker i dag å nå de folkegruppene som etter nær to tusen år med misjon fortsatt er unådde. Det er derfor forventet at misjonsarbeidet i dag er mer utfordrende enn noen gang. Samtidig mobiliserer vi til innsats i et samfunn som i stadig mindre grad tror på misjon.

  


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Dagens bibelsitat

Joh 17:21 at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.