> Utsyn / Nyheter fra Utsyn / Ja til pastorer i NLMJa til pastorer i NLM

Foto: Espen Ottosen

Et viktig tema på NLMs rådsmøte, som ble avholdt på Fjellhaug 20-22. oktober, var NLMs identitet og selvforståelse. Notatet som hovedstyret la frem i denne saken, og som innebærer en mer mangfoldig begrepsbruk i NLM, fikk stor støtte.

Rådsmøtet startet opp midt på dagen fredag og ble avsluttet med middag søndag. 63 personer hadde denne gang stemmerett under rådsmøtet. I tillegg møtte nesten 20 personer uten stemmerett – først og fremst personer fra NLMs hovedadministrasjon og stedlige representanter fra NLMs misjonsfelter.

Hovedstyret la frem tre skriftlige notater som saker. Det gjaldt rådsmøtets plass og funksjon i NLM, NLMs selvforståelse og identitet og det lutherske dåpssynet og hvordan NLM skal forholde seg til et ikke-luthersk dåpssyn. I tillegg holdt Sverre Bøe og Egil Sjaastad hver sin bibeltime. NLMs generalsekretær, Øyvind Åsland, holdt et profilforedrag og snakket blant annet om viktigheten av kristen enhet – og hvor grensene går for samarbeid. Både fredag og lørdag kveld var det misjonssamlinger.

– Jeg opplever at vi har hatt et godt rådsmøte med gode innledninger og gode samtaler. Jeg har satt pris på at bibeltimene har vært relevante for temaene som vi har hatt for oss, sier Lars Gaute Jøssang, som er formann i hovedstyret. Han opplevde at samtalene var preget av broderlighet og saklighet, selv om det kom frem ulike syn på litt av hvert.

– Min vurdering er at vi ble klokere av å være sammen, og det var flott. Så synes jeg også at samlingene vi har hatt om kveldene har vært veldig gode. Den første kvelden ble muligheter og utfordringer i misjonsarbeidet internasjonalt løftet frem, mens den siste kvelden handlet om arbeidet i Norge, sier Jøssang, som vil takke alle som har husket på rådsmøtet. – Jeg synes jeg har kjent at mange har bedt for oss.

     

Lars Gaute Jøssang, formann i hovedstyret. Foto: NLM arkiv

 

Forslag om et hyrderåd

Forrige rådsmøte, som var samlet i 2014, ba hovedstyret om å legge frem «forslag til forståelse av rådsmøtets oppbygging, plass og funksjon i NLM.» Notatet som hovedstyret fremla ble dermed første sak på rådsmøtet. Under samtalen fremsatte Jan Petter Opedal, som er fjerde varamedlem til hovedstyret, et forslag som vil innebære at rådsmøtet endrer karakter. Forslaget lød slik:

«For å styrke kvinners innflytelse og hyrdefunksjonen i NLM anbefales Hovedstyret til generalforsamlingen 2021 å legge frem forslag til endringer i grunnreglene for eksempel slik at:

  • Det opprettes et mindre hyrderåd som har læreansvar, bestående av menn.
  • Rådsmøtet behandler strategiske og større økonomiske anliggender og består av både kvinner og menn.»

Det ble ikke stemt over forslaget. Isteden ble det lagt ved protokollen. Det betyr at hovedstyret har ansvaret for å vurdere hvordan forslaget bør følges opp. Under samtalen var det noen som spurte om ikke opprettelse av et nytt organ i tillegg til dagens hovedstyre og dagens rådsmøte vil innebære økt byråkratisering.

– Jeg vil ha kvinner lenger frem i organisasjonen og gi dem et fora der de særlig kan ha reell innvirkning på strategiutforming. I tillegg ser jeg også behovet for, i den situasjonen NLM er i nå, en sterkere hyrdefunksjon. Forslaget vil få løst den knuten som det er å plassere læreansvaret i organisasjonen, sier Opedal. Han har hentet inspirasjon til sitt forslag fra dagens strukturering av Indremisjonsforbundet.

  

Jan Petter Opedal, fjerde varamann i hovedstyret. Foto: Espen Ottosen

       

Mer mangfoldig begrepsbruk

Mest tid brukte rådsmøtet denne gang på å drøfte et notat med overskriften «NLMs selvforståelse og identitet». Kåre Johan Lid, leder for NLM Norge, understreket i sin presentasjon av notatet at det ikke skulle leses som en helhetlig presentasjon av NLMs kirkesyn. Isteden var hovedstyrets tanke å presentere et dokument som kunne gi en retning for NLM i en ny tid og legge til rette for en god samtale i rådsmøte.

I hovedstyrets dokument ble det blant annet konkludert slik: «Økt mangfold i NLM vil føre til en mer mangfoldig begrepsbruk. Vi opplever ikke at NLMs identitet som en misjonsorganisasjon endres av at en benytter begreper som pastor (istedenfor forsamlingsleder), menighet (istedenfor forsamling), gudstjeneste (istedenfor møte)». Under samtalen var det flere som ga støtte til denne konklusjonen. Andreas Bakke forklarte hvorfor han ønsker å bruke betegnelsen pastor istedenfor forsamlingsleder i Misjonssalen Ålesund.

– For meg handler dette om to ting. For det første synes jeg det er bra at vi kan bruke bibelske betegnelser. For det andre vil nye i forsamlingen i mye større grad forstå hvilken rolle og hvilket ansvar jeg har, sier Bakke til nlm.no.

    

Andreas Bakke, pastor i Misjonssalen Ålesund. Foto: Bård Bøe

   

Er NLM offensive nok?

Temaene var mange under samtalen. Noen mente at NLM er for lite offensive når det gjelder å plante forsamlinger og erkjenne at vi går imot å være en frikirke. Andre var bekymret for overdrevent fokus på struktur og ordninger, og mente at NLM måtte hegne om sin lavkirkelige profil og vektlegge nådegavenes betydning i arbeidet.

En hovedsak i samtalen var knyttet til behovet for eldstetjeneste i NLM. Flere understreket at det er behov for lokale hyrder og eldste.

– Jeg syntes det var veldig gledelig at så mange unge etterspør hyrder og lærere lokalt. Det gikk igjen et ønske om å tydeliggjøre hvem som er min hyrde på lokalplanet, sier Anders Lindefjell, som representerte Region sørvest og leder NLMs forsamling på Ålgård. Han satte stor pris på at så mange understrekte at hovedfokuset vårt skal være «Verden for Kristus», og at vi ønsker å nå videre ut både i Norge og på feltene våre.

Rådsmøtet gjorde ikke noe spesifikt vedtak om organisasjonens selvforståelse og identitet. Og hovedstyret vil således, på ulikt vis, følge opp forslag og innspill fra delegatene.

    

Anders Lindefjell, leder i Ålgård Misjonsforsamling. Foto: Espen Ottosen

 

Fordømmelsene av «gjendøperne»

Rådsmøtets siste diskusjon handlet om dåp. Hvordan bør NLM, som er en luthersk organisasjon, forholde seg til kristne med andre dåpssyn? En særlig grunn til spørsmålets aktualitet er det faktum at Den augsburske bekjennelse inneholder tydelige fordømmelser av de som avviser barnedåpen. Dokumentet som hovedstyret la frem til denne saken hevdet at det i dag «er urimelig å tenke at de fordømmelsene som i Den augsburgske bekjennelse rammer «gjendøperne» rammer alle de som ikke har et luthersk dåpssyn.

Dokumentet som hovedstyret la frem understreket at «mange av de som ikke har et luthersk dåpssyn har en stor tillit til Bibelen og begrunner sitt syn ut i fra en noe annen forståelse av sentrale bibeltekster.» På den bakgrunn ble det også påpekt at NLM har et åndelig samarbeid med mennesker, organisasjoner og kirkesamfunn som ikke har et luthersk dåpssyn. Dokumentet åpnet også for at mennesker med et ikke-luthersk dåpssyn, på gitte betingelser – kan være ansatt i organisasjonen.

Under samtalen var det stor enighet om at dokumentet ga en god gjennomgang av hvordan NLM – på bakgrunn av en luthersk tenkning – tenker om dåp. Det kom også forslag til visse justeringer i dokumentet. Det var en felles forståelse i møtet av at rådsmøtet sluttet seg til dokumentets hovedlinjer og ga hovedstyret fullmakt til å justere dokumentet i lys av samtalen.


Generalforsamlingen (GF) er viktige for NLM! Det er vårt øverste organ der de viktige beslutningene fattes, og det er et stevne som mange opplever at gir inspirasjon og fornyelse av kallet. Årets GF bekrefter det. Jeg har sjelden fått så mange begeistrede tilbakemeldinger som etter GF-uken i begynnelsen av juli.

Mange har påstått at en klassisk bedehusforkynnelse har vært så fokusert på den andre trosartikkel – altså budskapet om frelse – at den første trosartikkels ord om Gud som skaper har blitt oversett. Konsekvensen er, sies det gjerne, at forkynnelsen bare understreker menneskets syndighet og tier om at vi er skapt i Guds bilde.

Nylig var jeg på en internasjonal kristen konferanse hvor en tysker etter noen få minutter spurte: «Men hva slags lutheraner er du? Her i Tyskland pleier de å være veldig liberale». Hva er da et godt svar?

Utsyn på Facebook

Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Ord 22:6 Lær den unge den veien han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.