Mann i kirke i Etiopia

Månedens misjonsfelt februar: Etiopia

NLMs samarbeidskirke i Etiopia er verdens største og hurtigst voksende lutherske kirkesamfunn. Sammen arbeider vi for å nå enda flere mennesker med evangeliet og vise dem Guds kjærlighet gjennom ord og handling.

Bønneemner

  • Be om forsoning og fred blant alle de ulike etniske gruppene i landet.
  • Be om visdom og styrke til lederne i Mekane Yesus-kirken.
  • Be for kirkene og evangelister i muslimske områder.
  • Be om misjonsiver blant lokale kristne og menigheter i Øst-Etiopia.
  • Be for rekruttering av ny stedlig representant fra sommer 2019.
  • Be om at Gud må kalle og utruste nye utsendinger særlig for stillinger i Filtu og i andre steder i Øst-Etiopia.
  • Be om gode relasjoner og samarbeid med skolen NLM støtter i Øst-Etiopia.
  • Be om helse og trivsel for misjonærbarna.
  • Be om styrke og glede i tjenesten for utsendingene.

– Som kirke er vi opptatt av disippelgjøring, sier Rev. Yonas Yigezu, presidenten i Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY), NLMs samarbeidskirke i Etiopia.

Yonas Yigezu
Rev. Yonas Yigezu:President i EECMY NLM

Mekane Yesus-kirken, som er en frukt av arbeidet til nordeuropeiske misjonærer (bl.a. fra NLM), ble grunnlagt i 1959 og har de siste årene opplevd kraftig vekst. Med 9 millioner medlemmer er de den største og hurtigst voksende lutherske kirken i verden.

– Vi er evangeliske og tar forkynnelsen av Guds ord svært seriøst. Vi er overbevist om at når vi forkynner evangeliet om Jesus, vil noen ta imot budskapet. Og de som kommer til tro, vil bli disippelgjort, så de selv kan bli disippelgjørende vitner, understreker Yigezu i et intervju med lutheranworld.org.

Men kirkepresidenten forklarer at den store veksten også er krevende. – Jeg ser et enormt behov for støtte til de lokale kirkene. Det er også en utfordring når kirken vokser og vi kun har 5000 pastorer, fortalte han til Utsyn i sommer.

Mekane Yesus-kirken har et stort behov for evangelister, teologer og prester og har slitt med å utdanne nok personell til å dekke behovet.

NLM er derfor engasjert i utdanning ved flere bibelskoler og teologiske institusjoner i Etiopia. Flere av våre utsendinger arbeider som undervisningspersonale og rådgivere ved disse skolene. Vi gir også støtte til innkjøp av undervisningsmateriell og bibliotekbøker.

 

Mange kristne – og mange unådde

Etiopia er et av NLMs eldste misjonsfelt og har helt siden oppstarten i 1948 også alltid vært blant de største. For selv om Etiopia har en av de eldste kristne tradisjonene i verden, og majoriteten av befolkningen er kristne, er landet svært variert. Med over 80 folkegrupper og over 100 millioner innbyggere er det fremdeles mange som regnes blant de minst nådde.

I dag er NLMs arbeid i Etiopia en strategisk del av en helhetlig misjonsinnsats i det østlige Afrika. Vi arbeider blant flere unådde folkegrupper og står i dette arbeidet sammen med Mekane Yesus-kirken. Særlig er flere av våre utsendinger i Etiopia i dag engasjert i nybrottsarbeid inn mot en stor folkegruppe i regionen som er regnet som svært krevende å nå med evangeliet.

Vi arbeider også tett med Dansk Luthersk Mission (DLM) fra Danmark, Finnish Lutheran Overseas Mission (FLOM) fra Finland, og Samband íslenskra kristniboðsfélaga (SIK) fra Island. Misjonærer fra disse organisasjonene inngår også i NLM Etiopias misjonærstab.

Gudstjeneste i Jinka
Lovsang:Gudstjeneste i Jinka. Grete Haukelid

Gud snakker ts’amakko

Et viktig ledd i arbeidet med å nå mennesker med evangeliet er muligheten til å gi dem Guds ord på deres eget språk. I Etiopia snakkes nesten hundre språk i tillegg til hovedspråket amharisk, og mange mennesker på landsbygda snakker kun sitt eget lokale språk.

En av folkegruppene NLM arbeider blant er ts’amakkoene, en liten folkegruppe i sørvest-Etiopia som teller 15-20 000 mennesker. De har ofte fått høre at språket deres høres stygt ut. Når barna lærer amharisk på skolen, blir det fort status å snakke amharisk heller enn ts’amakko.

Men ts’amakko er like fullt hjertespråket til disse menneskene, og det er også mange som ikke forstår amharisk. NLM har derfor i flere år støttet arbeidet med å få oversatt Det nye testamente til ts’amakko. Det er et møysommelig arbeid, ikke minst fordi det innebærer at man også må lage et skriftspråk – en prosess som tar tid, og som det er viktig at gjøres på den rette måten, med forankring i lokalsamfunnet. Samtidig er etableringen av et skriftspråk en viktig bonuseffekt av bibeloversettelsen, som bidrar til å bevare språket.

Vi tror at Gud vil tale til alle mennesker på deres hjertes språk. Nylig ble «Jesusfilmen» oversatt til ts’amakko, og reaksjonen fra ts’amakkoene har vært: «Gud snakker vårt språk!»

Vi håper at dette vil bli enda tydeligere for ts’amakkofolket når vi smått om senn får lov til å publisere deler av Bibelen på ts’amakko. Gud vil tale til dem!

               

Helse og samfunnsutvikling

NLM driver flere utviklingsprosjekter i Etiopia, særlig innen helse, mor og barn og samfunnsutvikling. Flere av prosjektene er støttet av Norad. Vi legger vekt på lokal forankring og samarbeider tett med både Mekane Yesus-kirkens bistandsavdeling og etiopiske myndigheter.

Én av 40 etiopiske kvinner dør av svangerskapsrelaterte komplikasjoner. Særlig for etiopiske kvinner i fjerntliggende områder er det å bli gravid ekstremt risikabelt. Lange avstander til sykehus og mangel på gode veier og biler gjør legetjenester utilgjengelige for de fleste.

Siden 2008 har NLM derfor satset på helseprosjektet «Reducing Maternal Mortality» (RMM). Prosjektet tar sikte på å redusere risikoen i forbindelse med graviditet og fødsel i fjerntliggende områder.

RMM har vist seg å være svært vellykket. Man har sett en drastisk nedgang i antall fødselsrelaterte dødsfall i de områdene hvor prosjektet drives, og RMM har gradvis blitt utvidet til nye områder.

nyfødt baby
Nyfødt:Baby blir stelt av helsepersonell Grete Haukelid

NLM driver også utviklingsprosjekter i flere svært tørre områder i Etiopia, med særlig fokus på å øke kompetansen innen ernæring og særlig egnede jordbruksformer. Man støtter også bygging av vannkilder, arbeider for økt husdyrproduksjon, driver utdanningsprogrammer og gir opplæring innen oppstart av småbedrifter. Disse prosjektene legger særlig vekt på kvinners levekår.

    

Trenger din bønn og støtte

«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans,» sa Jesus. (Matt 9,37-38) Fremdeles er det mange millioner i Etiopia som aldri har fått høre de gode nyhetene om Guds kjærlighet og frelse, og som heller ikke har noen reell mulighet til å få høre.

Samtidig er vi kalt til å hjelpe de nødlidende. Derfor er NLM fremdeles i Etiopia, og derfor må vi fortsatt gå. Vil du være med?

   

Bli med!

Vil du gi en gave til arbeidet i Etiopia, så flere kan få håp for livet og evigheten?

      

Film om NLMs arbeid i Etiopia:

Månedens film er et intervju med Mekane Yesus-kirkens president Rev. Yonas Yigezu.

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

    

Flere filmer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi produsert filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Etiopia, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra feltet her.