Folkemengde

Månedens misjonsfelt mai: Øst-Afrika

Mange mennesker bor i områder hvor det av ulike grunner er vanskelig å nå ut med evangeliet. Likevel må vi gå til dem.

Bønneemner

 • Be for de utsendingene som jobber blant helt unådde folkegrupper. Takk for de som har tatt imot Jesus, be om beskyttelse og styrke for de som opplever forfølgelse.
 • Be om at voksenopplæringsprosjektene kan bidra til positiv forandring og utvikling.
 • Be om at litteraturmisjonen Soma Biblia må nå ut til mange flere i Tanzania med evangeliet. Be for Riziki, Twende og annet materiell som brukes til evangelisering og opplæring.
 • Takk og be for alt arbeid som skjer i NLMs samarbeidsbispedømmer i Kenya og Tanzania. Be for forsoningsprosessen som trengs i ELCK-ledelsen.
 • Be for vann-, helse- og voksenopplæringsprosjektet i Tana North-distriktet. Takk for gode relasjoner. Takk for at flere ferdige sisterner har gitt vann til befolkningen gjennom krevende tørketider.
 • Takk og be for vårt kenyanske team som bygger relasjoner i Tana south.
 • Takk og be for studentene ved bibelskolen i Kiabakari, spesielt for de som skal bli evangelister.
 • Be for animasjonsfilmene Urithi wa Adamu som skal formidle frelseshistorien til barn og unge.
 • Be om godt samhold mellom elever og lærere på den norske skolen.
 • Be om at TeFT-familiene og TeFT-ungdommene skal bli fornyet og inspirerte for Jesus og misjon.
 • Be om at arbeidet til MAF må være til hjelp for befolkningen i Uganda og Sør-Sudan.
 • Be om at Gud må lede oss som er utsendinger i Øst-Afrika, og at mennesker kan møte Jesus fordi vi er her.

«Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst,» skriver Paulus i Romerne 10,13. Men så fortsetter han med å spørre: «Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?»

I vårt moderne samfunn, i et fredelig og velstående hjørne av verden, er vi vant til at de fleste steder, og de fleste mennesker vi trenger, er lett tilgjengelig.

Likevel er det fortsatt mange områder hvor forholdene er helt annerledes. For omtrent overalt hvor du peker på kartet, bor det mennesker.

Mange av disse menneskene bor på steder som fortsatt er vanskelig tilgjengelige. Det kan være fordi det er høyt til fjells eller dypt i en jungel, milevis ut på en slette eller langt fra nærmeste farbare vei. Eller det kan være fordi de er omringet av konflikter og krigsområder.

Disse menneskene har, hver og en, de samme behovene som alle andre, slik som helsehjelp og tilgang på mat og andre ressurser. Og de har det samme behovet for å få høre om Jesus, han som døde for dem på korset.

«Men hvordan kan de høre uten at noen forkynner?» Paulus

NLM gjør et stort og viktig arbeid i mange land over hele verden. Vi har utsendinger som får berøre mennesker og gi dem liv for håp og evigheten, både i storbyer og i utilgjengelige områder. Men vi kan ikke nå dem alle sammen på egen hånd.

Heldigvis er vi bare en del av det store oppdraget. Vi står sammen med andre mennesker og organisasjoner fra hele verden, som alle har sagt seg villige til å være greiner på vintreet, Jesu hender og føtter. Og så kan vi hjelpe hverandre.

Derfor har NLM i flere år hatt en av våre utsendinger, Eivind Johannes Lindtjørn, og hans familie, plassert i Øst-Afrika. Eivind Johannes arbeider som pilot for Mission Aviation Fellowship (MAF), og du får møte ham i filmen denne måneden (nederst i saken). Hver uke har han flydd mennesker til sykehus, fraktet ressurser og bidratt til at kristne misjonærer og fagarbeidere fra hele verden kan være Jesu utstrakte arm på steder hvor de ellers ikke ville nådd. Noen ganger kan flyturene handle om dagligdagse ærend som gjør det mulig å leve et dagligliv og være til stede i disse områdene. Andre ganger flyr han bibler og frakter evangeliseringsteam til mennesker som aldri før har hørt evangeliet forkynt.

Slik får vi være med på å bringe Guds kjærlighet og evangeliet om hans frelse til enda flere mennesker.

Folk laster av småfly på jorde
Livsviktig:Varer lastes av fly i Tanzania. Eivind Johannes Lindtjørn

Til de minst nådde

NLM har drevet arbeid i Øst-Afrika siden midten av 1900-tallet, og Tanzania var et av NLMs første misjonsfelt etter at organisasjonens misjonærer måtte forlate Kina.

NLM har hele tiden satset på å nå minst nådde folkegrupper. Vi har en tradisjon for å konsentrere oss om arbeid i områder der det er liten eller ingen annen misjonsinnsats, og dette gjelder ikke minst også i Øst-Afrika.

For selv om vi har drevet arbeid i både Kenya, Tanzania og tilstøtende områder i mange tiår, og i dag står sammen med store og selvstendige, nasjonale lutherske kirker, er det fremdeles unådde folkeslag i regionen.

Derfor overfører NLM i dag mer og mer av sine ressurser og personell i området til arbeid blant en av disse unådde folkegruppene, som regnes som svært krevende å nå med evangeliet. Denne satsingen vil stå sentralt i NLM Øst-Afrikas arbeid de kommende årene.

Folk på marked
Unådde:Det er fortsatt mange unådde folkegrupper i regionen. Marita Bette Lillebø Ohma

Utdanning og utrustning

For at en slik omprioritering av misjonens ressurser skal være mulig og forsvarlig, er vi helt avhengig av at det etableres gode institusjoner.

Derfor har NLM vært opptatt av å bidra til å etablere og drifte bibelskoler som Kiabakari og Waama i Tanzania og Kapenguria i Pokot. Disse utdanner evangelister, noe kirkene har stort behov for.

Ettersom samarbeidskirkene våre, de evangelisk-lutherske kirkene i Kenya (ELCK) og Tanzania (ELCT), har vokst, har de selv tatt mer ansvar for disse skolene, og i dag har ikke NLM noen faste utsendinger ved Waama og Kapenguria, og er i ferd med å avslutte denne fasen av arbeidet også ved Kiabakari. Likevel støtter vi fortsatt arbeidet ved skolene og sender tidvis lærere på korttidsopphold.

Gjennom teologisk utdanning bygger man en levende og selvstendig kirke som selv kan ta ansvaret for å bringe evangeliet til sitt eget folk når misjonsorganisasjonene går videre til nye unådde folkeslag.

Og nettopp dette er særlig viktig for NLMs prioriteringer i Øst-Afrika.   

    

Litteratur, film og bibelskole

Den delen av NLMs arbeid i Øst-Afrika som ikke er integrert i de lokale kirkene, driftes gjennom Scripture Mission, som er NLMs offisielle navn i Øst-Afrika. Likevel har vi tett dialog med kirkene også i dette arbeidet.

I Tanzania har vi i mange år hatt et stort litteraturarbeid, som i dag er fusjonert med arbeidet til vår danske søsterorganisasjon Luthersk Mission (LM): «Soma Biblia» (les Bibelen).

Soma Biblia produserer og sprer god kristen litteratur og opplæringsmateriell. Bladet Riziki, som gir input og undervisning til Øst-Afrikas mange evangelister, er en viktig satsning.

Boksalg på marked i Tanzania.
Litteraturarbeid:Boksalg på marked i Tanzania. NLM

I tillegg er vi i samarbeid med Norea i ferd med å lage en serie motion capture-animasjonsfilmer som forteller bibelhistorier og formidler evangeliet på en lettfattelig måte. Filmserien «Urithi wa Adamu» er Øst-Afrikas første motion capture-prosjekt, og filmene lages i en visuell stil som gir nærhet og gjenkjennelse for lokalbefolkningen.     

Vi har også konferansesenteret (Scripture Mission Conference Center – SMCC) i Nairobi. Les mer på Scripture Missions egne nettsider (engelsk). 

De siste årene har vi etablert en egen korttidsbibelskole med særlig vekt på tilrettelegging og undervisning for familier i Kenya. TeFT familie har base på NLMs tomt i Nairobi, samlokalisert med både konferansesenteret, feltadministrasjonen og den norske skolen. TeFT familie har vist seg å være et svært populært tilbud, og tilbakemeldingene fra deltakerne er svært gode.

 

Guds hender og føtter

Diakonalt arbeid har alltid vært en integrert og viktig del av NLMs internasjonale arbeid. Som kristne er vi kalt til å elske og formidle Guds kjærlighet til alle mennesker gjennom både ord og handling.

Dette har ikke minst vært viktig i arbeidet i Øst-Afrika, hvor NLM driver helse- og samfunnsutviklingsarbeid. Selv om regionen har mange storbyer og millioner lever i relativ velstand, har krig og uroligheter gjennom generasjoner hemmet utviklingen. Svært mange, både i byene og på landsbygda, lider nød og mangler det mest nødvendige.

Vann- og helseprosjektet TWSP er et av flere NLM-prosjekter som er med på å endre dette. Prosjektet, som er Norad-støttet, har hovedsete i byen Bangale og bygger vannsisterner i samarbeid med lokalbefolkningen i omkringliggende landsbyer. I tillegg gis det opplæring innen grunnleggende helse og hygiene og lese- og skriveopplæring. Slik bidrar vi til at befolkningen i Tana River County får bedre tilgang til sikre og rene vannkilder, bedre levekår og en lysere fremtid.

Gjennom bistands- og utviklingsarbeid ønsker vi å være til stede der behovene er størst. 

Kvinner i bunnen av sisterne
Står på:Kvinnene har trådt til for å bygge sisternen. NLM

Bli med!

NLM satser for tiden strategisk og konkret på arbeid for å nå en stor unådd folkegruppe i Øst-Afrika. Dette arbeidet er svært krevende - vil du være med?

  

Film

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

     

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Øst-Afrika, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra feltet her.