Jubel på leir

Leir- og arrangementstøtte

NLM ung ønsker at våre leirer og arrangementer skal være tilgjengelig for alle som har lyst til å være med. Dersom økonomi er en hindring for å delta, har vi en ny ordning som heter Leir- og arrangementsstøtte.

NLM ungs leir- og arrangementstøtte - Hva er det?

NLM ungs leirstøtte er midler gitt fra Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet for å gi barn og unge fra lavinntektsfamilier i hele landet mulighet til å delta på leirer og arrangementer.

Hvem er støtten for?

 • Målgruppen for leirstøtten er barn og unge som er berørt av fattigdomsproblemer og som av ulike grunner ikke har økonomisk mulighet til å delta på våre leirer og arrangementer. Dette kan også omfatte familiemedlemmer eller andre er en forutsetning for deltakelse på leiren/arrangementet.
 • Man trenger ikke å være medlem av NLM ung eller et lokalt fellesskap i NLM ung for å få dekket kostnadene forbundet med en leir eller arrangement.
 • Religiøs bakgrunn er ikke avgjørende for deltakelse.
 • Ordningen kan brukes på leir/arrangementer i perioden: 01.03.19–29.02.20.

Hva gis støtte til?

 • Man kan søke om dekning av deltakeravgift og reisekostnader for målgruppen i forbindelse med leirer og arrangementer arrangert av NLM/NLM ungs lokale fellesskap, regioner eller sentralledd.
 • Leirstøtten kan gis til dagsarrangement, leirer av ulike lengde, festivaler og lignende som krever deltakeravgift.
 • Man kan også søke om dekning av deltakeravgift for tolk, assistent, foreldre/familiemedlem/foresatte dersom dette er en forutsetning for at bruker kan delta på leir/arrangement.
 • Støtten skal ikke brukes på å betale medlemskontingent.

Hvem kan søke?

 • Ansvarlig for leir/arrangement, leder av fellesskap, ansatte i NLM ung/NLM eller lignende kan søke på vegne av barn og unge.
 • Den som søker må enten selv kjenne til eller kunne skaffe informasjon om bruker ikke har økonomisk mulighet til å delta på NLM/NLM ungs leirer/arrangementer.
 • I søknadsskjemaet man bruker må søker oppgi hvem som denne kjennskapen.
 • Det kreves ikke konkret dokumentasjon som bevis om deltaker ikke har økonomisk mulighet til deltakelse.

Hvordan søker man?

Man søker og får mer informasjon om søknadsprosessen ved å fylle ut skjemaet som ligger her