Glade barn på leir

NLM ungs leir- og arrangementstøtte

Leir og arrangementstøtten er et tilbud som skal være med å gi flere barn og unge muligheten til å delta på våre leirer og arrangementer.

NLM ungs leir- og arrangementsstøtte - Hva er det?

 

NLM ungs leirstøtte er midler gitt fra Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet for å gi barn og unge fra lavinntektsfamilier i hele landet mulighet til å delta på leirer og arrangementer.

 

Hvem er støtten for?

 • Målgruppen for leirstøtten er barn og unge som er berørt av fattigdomsproblemer og som av ulike grunner ikke har økonomisk mulighet til å delta på våre leirer og arrangementer. Dette kan også omfatte familiemedlemmer eller andre dersom det er en forutsetning for deltakelse på leiren/arrangementet.
 • Man trenger ikke å være medlem av NLM ung eller et lokalt fellesskap i NLM ung for å få dekket kostnadene forbundet med en leir eller arrangement.
 • Religiøs bakgrunn er ikke avgjørende for deltakelse.

 Hva gis støtte til?

 • Man kan søke om dekning av deltakeravgift og reisekostnader for målgruppen i forbindelse med leirer og arrangementer arrangert av NLM/NLM ungs lokale fellesskap, regioner eller sentralledd.
 • Leirstøtten kan gis til dagsarrangement, leirer av ulike lengde, festivaler og lignende som krever deltakeravgift.
 • Man kan også søke om dekning av deltakeravgift for tolk, assistent, foreldre/familiemedlem/foresatte dersom dette er en forutsetning for at bruker kan delta på leir/arrangement.
 • Støtten skal ikke brukes på å betale medlemskontingent.
 • Søknaden må sendes inn i forkant av arrangementet.

Hvem kan søke?

 • Ansvarlig for leir/arrangement, leder av fellesskap, ansatte i NLM ung/NLM eller lignende kan søke på vegne av barn og unge.
 • Den som søker må enten selv kjenne til eller kunne skaffe informasjon om at bruker ikke har økonomisk mulighet til å delta på NLM/NLM ungs leirer/arrangementer.
 • I søknadsskjemaet man bruker må søker oppgi hvem som denne kjennskapen.
 • Det kreves ikke konkret dokumentasjon som bevis om deltaker ikke har økonomisk mulighet til deltakelse.

Hvordan søker man?

Man søker med å fylle ut skjemaet som ligger under her, eller laste papirversjonen og sende til NLM ung(ung@nlm.no). Barn og unge selv og deres foreldre/foresatt kan ta kontakt med hovedansvarlig for leiren/arrangementet de ønsker å delta på og forklarer situasjonen. Oversikt over leirer og arrangementer i NLM/NLM ung finner du her. 

Man kan også ta kontakt med regionen man tilhører - kontaktinformasjon til de ulike regionene kan du finne i toppmenyen under "Arbeid i Norge". 

 

NLM ungs leirstøtte er finansiert gjennom Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og i lavinntekstfamilier forvaltet  av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Har du innspill til hvordan ordningen funger,så send gjerne en til NLM ung(ung@nlm.no).

Hovedansvarlig for leirstøtten er administrasjonsleder i NLM ung. 

Søknaden mottas og behandles av administrasjonen i NLM ung. Søknaden vurderes opp mot formålet og kriteriene for støtten, og det tildeles støtte etter søkt beløp og fordeling.  

Svar på søknaden sendes tilbake via mail til søker innen 10 arbeidsdager etter innsendelse.

Søknadsskjema for NLM ung leir- og arrangementsstøtte

Deltaker

Hvem har kjennskap til om deltaker er i målgruppen

Om leiren/arrangementet

Om ansvarlig søker

Bekreftelse målgruppe