Hovedgate i etiopisk landsby

Skoleutvikling for kvalitet og framtid

Fagforståelse og variert metodikk har lenge hatt liten plass på skoler i Etiopia. Men etterspørselen etter bedre undervisning er økende, og NLM arbeider for å etablere en kvalitetsskole i Øst-Etiopia.

Hva gjør en undervisningstime god? Eller mer relevant for de fleste av oss; Hva gjør at du ved slutten av en kursdag kan konkluderer: «Dette var bra»? Kanskje ble du underholdt, fant innholdet direkte nyttig for arbeidet ditt, ble utfordret eller kunne dele muligheter og problemer med andre?

Alle har nok også vært på kurs og talt timene til pause. Kurs som virket til å ha gjennomføring som eneste mål, kanskje stoffet enten var for elementært eller manglet rot i virkeligheten? Alt dette kan være utfordringer ved undervisning i skolen også.

 

Bygger skole

NLM, i samarbeid med Mekane Yesus-kirken, er i gang med å bygge opp en skole for 9.-12. trinn øst i Etiopia. Dette arbeidet er helt i startfasen, så ennå tilbyr skolen bare 9.-10. trinn.

Mange steder i Etiopia i dette skoleslaget bruker elevene 4-8 timer hver dag på skolen, i offentlig eller privat undervisningsinstitusjon. Flere timer og lengre skoledager ved private skoler, og gjerne bare halv dag på offentlige skole; formiddag eller ettermiddag. Veldig ofte er skoletimene helt identiske.

 

Mye tid til notering

Timen begynner med at læreren skriver tavla full og elevene kopierer teksten i sine linjerte kladdebøker – de har en for hvert fag som er den ene boka de har i faget. Veldig få har undervisningsbøker, derfor er det viktig for dem å få med seg alt læreren noterer.

Til dette brukes ofte 20-25 minutter av totalt tilmålte 40 minutter. I en rolig klasse er det eneste som høres under skrivingen at elevene leter fram skrivesaker og at en og annen trenger hjelp til å tolke læreren håndskrift, men ellers er det lite kommunikasjon i denne økten.

Tavle med notater
Privat

Faste opplegg

Etter avskriften forklarer læreren teksten de har kopiert. På 9.-10. trinn er undervisningsspråket engelsk. Teksten på tavla er på engelsk, men lærerens forklaring kan være ispedd litt lokalt språk, som oftest morsmålet til majoriteten av elevene.

Læreren starter gjerne med å knytte dagens fagstoff til forrige times pensum og spør spørsmål knyttet til det de noterte sist, før nytt fagstoff gjennomgås. Underveis i gjennomgangen stilles spørsmål hvor svarene er å finne i teksten de nettopp har skrevet, og ett og annet eksempel inkluderes. Etter hvor omfattende pensumet er bruker læreren resten av timen til denne forklaringen, iblant er det ikke tid nok. Innimellom avsluttes timen med en arbeidsoppgave som besvares ut fra pensum.

Så er skoletimen over. Uten pause går læreren ut og en ny kommer inn. Nytt fag. Den nye læreren hilser, tavla pusses og ny fagoverskrift presenteres. Så er rutinen helt identisk med forrige time.

 

Lite fokus på metodikk

For en lærer er målet å gi elevene så god undervisning som mulig samt å legge til rette for økt læring. Tradisjonelt har variert metodikk hatt relativt liten plass i planlegging og gjennomføring av undervisning i etiopiske læringsinstitusjoner, selv om lærerne kurses i elevsentrerte og lærersentrerte undervisningsmetoder.

Elevene er ofte svært flinke til å huske, pugge, memorere og kopiere, og så lenge det fungerer i klasserommene brukes de metodene. Dette handler om undervisningstradisjon, størrelse på elevgrupper, eksamensform, at kulturen i stor grad er muntlig og at det ser ut til å fungere.

Men i dag opplever lærerne i større og større grad at elevene mister interessen og oppmerksomheten for fag og skolen, og mange har store hull i forståelse av fagkunnskapen. Temaene undervisning, læring og utfordringene knyttet til dette blir dermed diskutert mer og mer.

 

Forståelse som undervisningsmål

Å kunne gjengi fagstoff er viktig, men forståelse er enda viktigere. Å komme fram til riktig svar er viktig, men å vite hvordan og hvorfor det er riktig er enda viktigere, for slik å kunne overføre til tilsvarende problemer senere. Dette ser både noen foreldre og flere ledere i samfunnet.

Alternative skoler med annen undervisningskultur og andre undervisningsmetoder etterspørres. Noen er til og med villig til å sende barna sine ut av byen eller landet for å få bedre og annerledes undervisning, de ser at dette åpner mange flere muligheter for barna deres.

Det er en av grunnene til at NLM, sammen med Mekane Yesus-kirken, grep ideen om å bygge en skole med høy kvalitet i Øst-Etiopia, som satser på kvalitet på alle områder; vedrørende formidling, elevenes kunnskap og forståelse, utstyr og bygninger.

Klasserom
Privat

Tar tid å bygge opp en god skole

Skolen NLM er med på å bygge har per i dag ikke kommet lengre enn andre skoler, det tar tid å få alle aktørene med; skoleeier, lærere, skoleledelse, elevene og familiene. Arbeidet har så smått begynt blant annet med å utruste alle elevene med skolebøker i de fleste fag og gradvis veilede lærerne på hvordan bruke bøkene aktivt i undervisningen.

Ved å sette pedagogikk og metodikk på agendaen for å øke elevenes utbytte av undervisningstiden. Og ved å diskutere at eventuelt overskudd føres tilbake til skolen for å forbedre bygninger og inventar, bygge opp og øke kompetansen hos lærerne med kurs og andre tiltak. Og ikke drive skole for å dekke andre utgifter skoleeier måtte ha.

Utvikling krever både gode ideer, tid, utholdenhet og endringsvilje. For å nå dette målet trenger både skoleeier og NLM folk utenfra, folk fra andre undervisningstradisjoner, som gis rom til å sette viktige punkter på agendaen, som kan se nye og uprøvde muligheter, for så i fellesskap jobbe sammen og virkelig satse på skole.

 

Usikker fremtid

Håpet har vært at partene i denne skolesatsingen i løpet av våren skulle møtes i enighet om grunnlaget for og rammene rundt det videre samarbeidet. I skrivende stund kommer det signaler om at prosessen vil dra ut og utfallet er høyst usikkert.

Dermed utfordres dere med dette til å være med å be for den videre skoleutviklingen, at skolen kan vokse fram med solid kvalitet og god kunnskapsformidling, til det beste for elevene, samfunnet og Mekane Yesus-kirkens arbeid i denne delen av landet. Utdanning er en av nøklene til endring og utvikling.

 

I disse dager er det nytenkning på nasjonalt nivå vedrørende utdanning i Etiopia, så tiden er veldig riktig, og det er ennå muligheter for at skolen skal kunne bli en foregangsskole i dette området om det satses nå.