Tekstplakat Månedens misjonsfelt mai 2022 Etiopia. Bakgrunnsbilde: Gutt rir på hjemmelaget eselkjerre.

Yrende gateliv

Til de unådde

Det er fortsatt mange unådde folkegrupper i Etiopia. Vi vil nå dem.

Kirke på landsbygda

Verdens største

Vi samarbeider med Mekane Yesus, verdens største lutherske kirkesamfunn.

Misjonær inspiserer arbeid på landsbygda

Bedre livsvilkår

Jordbruk, utdanning, og helse står sentralt i vårt diakonale arbeid.

Et felles kall

Misjonssambandets hovedkall har alltid vært å gå med evangeliet til de som ikke har hørt. Det er jo selve misjonsbefalingen, som Jesus ga til disiplene sine – og til alle kristne.

Blant annet har vi de siste årene trappet opp arbeidet blant en folkegruppe øst i Etiopia, en folkegruppe som regnes som svært vanskelig å nå. Det krever både forsiktighet og tålmodighet, men vi gjør det fordi vi opplever at Gud arbeider blant dette folket, at han har kalt oss til å gå – og at han har kalt mennesker fra ulike steder til dette arbeidet.

Våre utsendinger får arbeide side om side med Mekane Yesus-kirken, og med kristne som har en nød for å fortelle dette folket om Jesus – selv om det er krevende.

I denne filmen får du møte en av de som har valgt å svare ja til dette kallet. (Filmen ble produsert høsten 2021.)

Vil du laste ned filmen? Gå til nedlastingssiden. 

 

Mange kristne og mange unådde

Etiopia er et av Misjonssambandets eldste misjonsfelt og har helt siden oppstarten i 1948 også alltid vært blant de største. For selv om Etiopia har en av de eldste kristne tradisjonene i verden og majoriteten av befolkningen er kristne, er landet svært variert. Med over 80 folkegrupper og over 100 millioner innbyggere er det fremdeles mange som regnes blant de minst nådde.

I dag er Misjonssambandets arbeid i Etiopia en strategisk del av en helhetlig misjonsinnsats i det østlige Afrika. Vi arbeider blant flere unådde folkegrupper og står i dette arbeidet sammen med vår samarbeidskirke, Mekane Yesus.

Vi arbeider også tett med Dansk Luthersk Mission (DLM), Finnish Lutheran Overseas Mission (FLOM) og Samband íslenskra kristniboðsfélaga (SIK). Misjonærer fra disse organisasjonene inngår også i Misjonssambandet Etiopias misjonærstab.

 

Stor kirkevekst

Mekane Yesus-kirken (EECMY), som er en frukt av arbeidet til nordeuropeiske misjonærer (bl.a. fra Misjonssambandet), ble grunnlagt i 1959 og har de siste årene opplevd kraftig vekst. Kirken regnes som den største og hurtigst voksende lutherske kirken i verden.

Men den store veksten er også krevende. Mekane Yesus har et stort behov for evangelister, teologer og prester og har slitt med å utdanne nok personell til å dekke behovet.

Misjonssambandet ønsker å bidra til å utdanne flere kristne ledere og har i mange år hatt et tett samarbeid med Tabor Evangelical College i Hawassa. Utsendinger arbeider som undervisningspersonale og rådgivere ved skolen og vi gir også økonomisk støtte. Vi støtter en tre- eller fireårig utdanning i misjon, hvor det blant annet undervises i hvordan man kan henvende seg til muslimske folkegrupper øst i landet. I tillegg sørger en stipendordning for at studenter fra landsbygda med dårlig råd får muligheten til å ta utdanning.

 

Gud snakker ts’amakko

Et viktig ledd i arbeidet med å nå mennesker med evangeliet er muligheten til å gi dem Guds ord på deres eget språk. I Etiopia snakkes nesten hundre språk i tillegg til hovedspråket amharisk, og mange mennesker på landsbygda snakker kun sitt eget lokale språk.

En av folkegruppene Misjonssambandet arbeider blant er ts’amakkoene, en liten folkegruppe i sørvest-Etiopia som teller 15-20 000 mennesker. Selv om en del ts’amakkoer kan amharisk, gjelder dette langt fra alle. Derfor er det viktig at de får Bibelen på sitt eget hjertespråk.

Misjonssambandet har derfor i flere år støttet arbeidet med å få oversatt Det nye testamentet til ts’amakko. Det er et møysommelig arbeid, ikke minst fordi det innebærer at man også må lage et skriftspråk – en prosess som tar tid, og som det er viktig at gjøres på den rette måten, med forankring i lokalsamfunnet. Samtidig er etableringen av et skriftspråk en viktig bonuseffekt av bibeloversettelsen, som bidrar til å bevare språket.

Vi tror at Gud vil tale til alle mennesker på deres hjertespråk. For noen få år siden ble «Jesusfilmen» oversatt til ts’amakko, og reaksjonen fra ts’amakkoene har vært: «Gud snakker vårt språk!»

Vi håper at dette vil bli enda tydeligere for ts’amakkofolket når vi etter hvert får muligheten til å publisere deler av Bibelen på ts’amakko. Gud vil tale til dem!

Lokal medarbeider arbeider på bibeloversettelse
Guds ord:Yonas, en av våre lokale medarbeidere, arbeider med oversettelsen av Bibelen til ts'amakko. Grete Haukelid

Helse og samfunnsutvikling

Misjonssambandet driver flere utviklingsprosjekter i Etiopia, hovedsakelig innen utdanning, kompetanseheving, samfunnsutvikling og helse, med særlig vekt på mødre og barn. Flere av prosjektene er støttet av Norad. Vi legger vekt på lokal forankring og samarbeider tett med både Mekane Yesus-kirkens bistandsavdeling og etiopiske myndigheter.

Blant annet har vi siden 2008 arbeidet med å redusere dødeligheten i forbindelse med svangerskap og fødsel. 1 av 40 etiopiske kvinner dør av svangerskapsrelaterte komplikasjoner, og særlig i fjerntliggende områder er det å bli gravid ekstremt risikabelt. Lange avstander til sykehus og mangel på gode veier og biler gjør legetjenester utilgjengelige for de fleste.

Misjonssambandet bidrar med kompetanseheving, medisinsk utstyr og veiledning til flere sykehus, helsesentre og helseposter. Prosjektet har vist seg å være svært vellykket. Man har sett en drastisk nedgang i antall fødselsrelaterte dødsfall i de områdene hvor prosjektet drives, og innsatsen har gradvis blitt utvidet til nye områder.

Helsearbeidere øver med dukke av nyfødt barn
Helseopplæring:Helsearbeidere øver seg på dukke for å lære om behandling av nyfødte. Grete Haukelid

Misjonssambandet driver også flere utdanningsrelaterte prosjekter, hvor en av de viktige målsettingene er at flere jenter skal få utdanning. Blant annet har vi bidratt med oppstartsmidler og personell til en videregående skole som Mekane Yesus-kirken har startet blant en unådd folkegruppe øst i Etiopia.

Det kan være krevende som en kristen aktør å bygge en skole i dette området, som er preget av muslimsk kultur. Likevel satser man, for utdanning er helt essensielt for god samfunnsutvikling. Det bidrar ikke bare til økonomisk vekst, men gir ringvirkninger og bedre livsvilkår for hele lokalsamfunnet. Og slik kan vi også formidle kristen nestekjærlighet til denne folkegruppen.

I tillegg driver vi utviklingsprosjekter i flere svært tørre områder i Etiopia, med vekt på å øke kompetansen innen ernæring og særlig egnede jordbruksformer. Man støtter også bygging av vannkilder, arbeider for økt husdyrproduksjon og gir opplæring innen oppstart av småbedrifter. Disse prosjektene legger særlig vekt på kvinners levekår.

Bønder arbeider på åker i tørt landskap
Tørt:Tørke er en stor utfordring i store deler av Etiopia. Gjennom å lære om tørrlandbruk og velegnede vekster, får bøndene bedre levevilkår. Privat

Trenger din bønn og støtte

«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans,» sa Jesus. (Matt 9,37-38) Fremdeles er det mange millioner i Etiopia som aldri har fått høre de gode nyhetene om Guds kjærlighet og frelse, og som heller ikke har noen reell mulighet til å få høre.

Samtidig er vi kalt til å hjelpe de nødlidende. Derfor er Misjonssambandet fremdeles i Etiopia, og derfor må vi fortsatt gå. Vil du være med?

Bønneemner

  • Takk for at vi gjennom vårt virke skal få gi ære til vår Far i himmelen, han som har skapt og fortsatt rår over hele universet.
  • Takk til Gud, som har latt oss fortelle om hans nåde, godhet og kjærlighet i Etiopia i mer enn seksti år nå. Takk for de menneskene han har brakt inn i dette arbeidsfellesskapet, takk for mulighetene og ressursene han har gitt oss.
  • Vi ber om at han vil velsigne vår partnerkirke, Mekane Yesus-kirken. Vi ber om at vi sammen kan fortsette å gjøre Guds frelsesplan kjent i Etiopia gjennom forkynnelse og diakonalt arbeid.
  • Vær med og be for utsendingene. Be om at voksne og barn må få fortsette sitt virke i Etiopia gjennom Guds ledelse, godhet og omsorg. Be om at arbeidsfellesskapet må bli spart for konflikter, men at vi heller kan være med og styrke og hjelpe hverandre.
  • Vi ber for de stridende partene i landet. Vi ber om at de som har makt og innflytelse, vil søke fred og forsoning, ikke strid og krig, i et land med mange utfordringer.
  • Vi ber for våre etiopiske medkristne i en vanskelig tid, våre kristne brødre og søstre. Vi ber om at de må bli bevart, og at de må få være vitner om fredens evangelium i en tid med etniske konflikter.
  • Vi ber om at vi sammen kan få gå i fred og tjene Herren med glede i Etiopia.

  

Flere videoer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Etiopia, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra feltet her.

 

Er du møteleder? Flere ressurser til presentasjon av månedens misjonsfelt finner du her.