Plakat Månedens misjonsfelt august 2022 Sør-Amerika

Gammel aymarastatue

Synkretisme

De fleste i Sør-Amerika er katolikker, men folketroen gjennomsyrer samfunnet.

Kristusstatue

Frelsesvisshet

Det er mange Kristus-statuer, men få kjenner Jesus som frelser.

Peruansk kvinne i tradisjonelle klær

Leve godt sammen

Familieproblemer er vanlig. I kirkene tilbys ekteskapskurs.

Blikket rettet fremover

Peru og Bolivia var blant de landene som ble aller hardest rammet av pandemien. I tillegg til at de fleste opplevde at familiemedlemmer eller nære bekjente mistet livet, stengte samfunnet fullstendig i månedsvis, med svært strenge restriksjoner.

For kirkene i de to landene merkes effekten av denne perioden fortsatt. En del av dem som tidligere kom på gudstjenester, har ikke vendt tilbake, og mange har lidd mye. Ikke minst førte denne tiden til store omveltninger i et menighetsarbeid som i utgangspunktet var ganske tradisjonelt.

Samtidig ble pandemien en effektiv skole i å tilpasse arbeidet og innføre – og prøve ut – ulike digitale løsninger. For kirker som tidligere var ganske «analoge», har det åpnet nye muligheter som man håper vil bli til velsignelse og nytte i årene fremover.

 

Se den nye filmen fra Peru: 

Vil du laste ned filmen? Gå til nedlastingssiden. 

 

Små, men ivrige kirker

Misjonssambandet startet arbeid i Sør-Amerika i 1978. Etter hvert som arbeidet vokste, ble det dannet lutherske kirker i både Peru og Bolivia: Iglesia Evangélica Luterana – Perú (IEL-P) i Peru i 1995 og Iglesia Cristiana Evangelica Lúterana (ICEL) i Bolivia i 1997.

Kirkene vokste frem som et resultat av Misjonssambandets arbeid og er i dag våre samarbeidskirker i de to landene.

IEL-P og ICEL er små kirkesamfunn, og de har hatt flere utfordringer de siste årene. Kirker som står for en klassisk evangelisk kristen lære sliter i motbakke. Selv om den katolske kirken har en sentral plass i kulturen, er troslivet for de fleste preget av alt annet enn dogmatisk kristen tro. Folketro og hedenske tradisjoner, Moder Jord-tilbedelse og helgen- og forfedredyrking er svært utbredt. I tillegg vender mange seg til mer karismatiske kirkesamfunn, og materialismen og nye religiøse bevegelser har også grepet om seg de siste tiårene.

Samtidig har vi mange trofaste tjenere i kirkene som legger ned en stor innsats og har et brennende ønske om at flere skal bli kjent med evangeliet og få oppleve frigjøringen i Jesus Kristus.

Mange pastorer, andre ansatte og frivillige medarbeidere i kirkene ofrer mye for troen sin. Vi er svært takknemlige for den trofastheten vi ser hos mange av de troende, og vi oppfordrer dere til å huske på dem i bønn.

Liten kirke i fattig bydel
Vil nå lenger ut:Selv om samarbeidskirkene våre er små og har begrensede ressurser, ønsker de å nå flere med evangeliet. Torgeir Henden

Krevende og spennende nybrottsarbeid

Misjonssambandet og samarbeidskirkene våre vil fortsatt nå nye folkegrupper og områder med evangeliet og driver eller er i ferd med å starte opp nybrottsarbeid flere steder.

Blant annet har kirken i Peru vedtatt en satsing inn mot folkegruppen aymara, hvor man ønsker å plante nye menigheter i området rundt Titicacasjøen og i Tacna. Også i Cusco er det ny giv i nybrottsarbeidet. I Bolivia ønsker kirken å starte opp et arbeid i Tarija.

 

Fortsatt behov for støtte

Samarbeidskirkene våre i Bolivia og Peru er selvstendige kirker som selv tar mye ansvar for å bære arbeidet videre. Samtidig trenger de fremdeles hjelp. Flere av Misjonssambandets misjonærer virker derfor i ulike støtteroller inn mot kirkene.

Misjonærene er engasjert i bibelundervisning, oppfølging av pastorer, øvrig lederopplæring og rådgivning inn mot både lokalmenigheter og kirkeledelse sentralt.

Ikke minst har satsingen på å styrke den teologiske kompetansen blant unge alltid vært en bærebjelke i arbeidet vårt. Gjennom det teologiske seminaret SETELA og bibelskolen CLET får lokale kristne teologisk opplæring og blir utrustet til tjeneste i kirken. SETELA, som er eid av misjonen og ligger i Arequipa, tilbyr en femårig utdannelse i teologi. Her utdannes fremtidens lutherske kirkeledere, og det arbeides for tiden med en omstrukturering av dette arbeidet, slik at skolen i fremtiden i enda større grad kan gi utrustning tilpasset de behov kirkene i regionen har.

Lek på stranden på leir
Gøy på stranden:Leirarbeidet er en viktig del av arbeidet blant barn og unge i Sør-Amerika. Andreas Bakke

Satser på barn og unge

Misjonssambandet har en lang tradisjon for å legge vekt på arbeid blant barn i både det evangeliske og det diakonale arbeidet. Det er ikke minst også tilfelle i Sør-Amerika. De siste årene har også arbeid med ungdommer og familier blitt tillagt stor vekt.

For relativt små kirker kan det være en utfordring å tilpasse seg nye tider og en ny ungdomskultur, så vi satser særlig på opplæring av nye ungdomsledere.

Sammen med kirkene har vi et bredt barne- og ungdomsarbeid med fokus på disippelgjøring og trosopplæring. Blant annet har vi flere leirsteder.

Misjonssambandet ønsker også fortsatt å støtte skolen Jesus Maestro, som ligger i et fattig strøk i Cochabamba. Jesus Maestro er en veldrevet og anerkjent skole med over 1000 elever, drevet av vår samarbeidskirke i Bolivia. Skolen tilbyr kvalitetsutdanning som gir muligheter for fremtiden.

 

Hjelp til familier

I det andinske samfunnet handler mye om å bli best, ikke minst i skolesammenheng. Dette fører ofte til et samfunn som glemmer sine kristne verdier.

Samtidig er det mange familier i Bolivia og Peru som sliter av ulike grunner. Mange bor tett, det er vold i hjemmet, høyt konfliktnivå og økonomiske vanskeligheter. Sammen med våre samarbeidskirker i Bolivia og Peru arbeider Misjonssambandet for å bedre disse forholdene. Gjennom familieprosjekter i begge land, som underviser i sosial kompetanse, konfliktløsning, positiv oppdragelse og sunne ekteskap, håper man å forandre samfunnet innenfra, samtidig som man utvikler velfungerende lokalmenigheter.

Menighet har gudstjeneste
Fellesskap for hele familien:De fleste lutherske menigheter i Sør-Amerika er små, men målet er at de skal favne og være en støtte for alle generasjoner. Espen Ottosen

Støtt arbeidet

Vær med og be for arbeidet i Peru og Bolivia. Selv om de aller fleste regner seg som katolikker, kjenner de ikke Jesus som verdens håp og den eneste veien til frelse. Folketroen sitter dypt hos mange.

 

Bønneemner

  • Be for samarbeidet med de nasjonale kirkene og om at de må vokse som selvstendige kirker. Be om at Gud kaller folk til tjeneste.
  • Be for bærekraften i kirkene, be om at utsendingene kan støtte dem på en klok måte på veien mot å starte egne prosjekt.
  • Be for Misjonssambandets ansatte, både de lokale og utsendingene. Be om glede, fred og visdom i tjenesten.
  • Be for det teologiske seminaret SETELA. Be for lærere og studenter, og om at de må bli utrustet og grunnfestet i Guds ord.
  • Be for familieprosjektene i Bolivia og Peru. Be om at de kan endre hverdagen til det bedre for mange barn og ekteskap.

  

Flere videoer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Sør-Amerika, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra feltet her.