Asiatisk mann leser avis på fortau. Tekstplakat månedens misjonsfelt mars 2023 Indonesia

Ungdommer lovsynger

Videre ut

Utrustning av lokale kristne bidrar til kirkevekst og at evangeliet når lenger.

Kvinne bærer kurver

Livsvilkår

Undervisning i helse, ernæring og landbruk gir mange bedre livsvilkår.

Sangstund

Verdige liv

Vi arbeider for å redusere stigma og bedre rettigheter for psykisk syke.

Vitner for sine egne

Til tross for at det i enkelte deler av Indonesia finnes mange kristne, er mange av landets 270 millioner innbyggere ikke nådd med evangeliet. Indonesia har verdens største muslimske befolkning, i tillegg til flere andre religioner og stor utbredelse av folketro.

Landet har også flere hundre ulike folkegrupper. Flere av disse bor i vanskelig tilgjengelige områder hvor Jesu navn er helt ukjent – og det kan være enklere for nasjonale kristne enn for vestlige misjonærer å få innpass i disse områdene.

Samtidig møter mange som tar imot Jesus mye motstand fra lokalsamfunnet. De kan oppleve vanskeligheter og avvisning, ikke minst om de vitner om evangeliet for andre. Likevel svarer flere ja til kallet og får være Guds redskap blant sine egne.

I filmen under får du møte en av disse.

Vil du laste ned filmen? Gå til nedlastingssiden. 

  

En tent og utrustet kirke

Kunnskapsrike og motiverte menighetsledere og -arbeidere er en viktig forutsetning for sunn og strategisk kirkevekst. Med gode ledere står menighetene bedre rustet til å inspirere og tjene eksisterende medlemmer – men de har også større muligheter til å nå lenger ut med evangeliet til sine egne landsmenn- og kvinner.

Misjonssambandet ønsker å se indonesiske kristne utrustet og tent til å leve et liv som er et vitnesbyrd i ord og gjerning. Vi er opptatt av at indonesiske kristne skal se viktigheten av å gå videre med evangeliet – og bli bevisste på at de også har del i misjonsoppdraget. Vi arbeider sammen med lokale kirker og kristne og støtter teologisk utdanning og opplæring på flere steder.

Misjonssambandet støtter også flere evangelister som allerede er i gang med arbeid blant unådde folkegrupper. Vi er med i et nettverk som arbeider for å nå alle de flere hundre unådde folkegruppene i landet med evangeliet, og vi er også selv direkte til stede blant to av disse folkegruppene med ulike typer prosjekter og arbeid.

I tillegg har Misjonssambandet vært initiativtaker i etableringen av en indonesisk versjon av ledertreningskurset Sharpen Your Interpersonal Skills (SYIS). Gjennom trenings- og mentorprogrammer oppmuntres og utfordres lokalmenigheter og lokale kirker til å tjene sine naboer.

  

Fremtid og håp

Barna er fremtiden, og arbeid for barns utvikling og utdanning er et av Misjonssambandets viktigste satsingsområder i Indonesia.

Vi har prosjekter i flere byer og landsbyer som bidrar med undervisning, leksehjelp og aktiviteter for barn, så de kan få utdannelse, få trygg og god oppfølging og bidra til samfunnsutviklingen. Vi driver også barneklubber for å motivere barna til å prioritere utdanning, og vi har etablert lokale bibliotek i mange lokalsamfunn der utdanningsnivået er lavt.

I utkanten av storbyen Medan bidrar vi til et dagsenter for barn fra fattige områder. Flere av Misjonssambandets indonesiske ansatte arbeider ved dagsenteret, som gir barna et trygt sted å tilbringe ettermiddagene. Barna får leksehjelp, god og næringsrik mat og mye tid til lek og moro.

Barn i tradisjonelle kostymer fremfører dans om håndvask for andre barn
Marius Bergersen

Kristent barne- og ungdomsarbeid

Utdanning er viktig og gir håp for fremtiden, men Guds ord gir håp for evigheten. Derfor driver Misjonssambandet i Indonesia også mye evangelisk arbeid blant barn. Selv om Indonesia har flere millioner kristne og mange levende kirkesamfunn, er det stadig behov for opplæring og utrustning av barne- og ungdomsledere.

Vi legger stor vekt på opplæring av søndagsskolelærere. Flere «MAKS hjelp»-hefter med andakts- og aktivitetsopplegg har blitt oversatt til indonesisk og tilpasset til indonesisk kultur.

Barn og leder på søndagsskole
Marius Bergersen

Hjelp til psykisk syke

I det indonesiske samfunnet er stigmatisering av psykiske lidelser et stort problem. Mange familier velger enten å skjule eller å sende bort familiemedlemmer med psykiske plager eller lidelser – delvis på grunn av skam, delvis på grunn av mangel på kunnskap, og delvis på grunn av et svært mangelfullt helsetilbud og støtteapparat for psykisk syke og deres pårørende.

Misjonssambandet arbeider for å redusere stigma og bedre rettighetene for mentalt syke. Gjennom å sette psykisk helse på dagsorden, ønsker vi å arbeide for at psykisk sykdom skal bli møtt på lik linje med fysisk sykdom, slik at mennesker kan få den hjelpen de har behov for og få et verdig liv. Vi håper også å utvikle et rehabiliteringsopplegg i samarbeid med det psykiatriske sykehuset i Medan.

  

Formidler Guds kjærlighet i praksis

Misjonssambandets utsendinger og lokalt ansatte arbeider i fattige lokalsamfunn. Vi er opptatt av at bistandsarbeidet skal være bærekraftig, og vi legger stor vekt på å samarbeide med lokalsamfunnene om både å definere behov og å finne gode løsninger på dem.

Vi gir blant annet opplæring innen helse, hygiene, ernæring, landbruk, utviklingskunnskap og yrkesrettede kurs, og vi samarbeider med lokale myndigheter, helsepersonell og lokalbefolkningen.

Jente vasker grønnsaker i bolle på bakken
Marius Bergersen

Det kan være krevende å drive misjon i Indonesia, ikke minst med tanke på offentlige godkjenninger og visum. Mange steder kan det også være vanskelig å få innpass blant de lokale. Derfor er det viktig for Misjonssambandet å ha flere bein å stå på i landet, og de siste årene har vi også satset strategisk på å bygge opp «business as mission» (BAM).

Ved å drive mer forretningsrettede virksomheter med kristne verdier i bunn, får vi større frihet samtidig som vi får være med og velsigne lokalsamfunn på ulike måter. Arbeidet er fortsatt i startfasen, men vi ser allerede positive ringvirkninger og håper å videreutvikle denne typen arbeid i årene fremover.

    

Bønneemner

  • Be om at Jesus blir kjent i Indonesia. Be spesielt for de minst nådde folkegruppene vi har arbeid blant.
  • Be for alle teologistudenter, prester og evangelister i den indonesiske kirke.
  • Be om at prosjektene våre får være til velsignelse og være med og gi mennesker bedre livsvilkår. Be spesielt for forholdene i familiene i et fattig område vi arbeider i.
  • Be om godt samarbeid med myndighetene.
  • Be for vårt Business as Mission-prosjekt, og om at Gud må lede oss i planlegging av nytt prosjekt.
  • Be for Use Your Talents og om at det får betydning for arbeidet, kan åpne nye dører for arbeidet og gi sterkere lokal forankring.
  • Takk og be for alle de lokale medarbeiderne våre, be om at Den hellige ånd må virke i dem og lede dem i arbeidet.
  • Be for alle utsendinger og deres familie og venner. Be om styrke, glede og visdom i tjenesten.

 

   

Flere videoer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Indonesia, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene her.