twenty20photos

Oppdatert smittevernveileder

Maks 50 personer tillates på møter uten fastmonterte seter.

NLM har oppdatert sin smittevernveileder for fellesskap i tråd med nye og strengere offentlige retningslinjer, blant annet når det gjelder antallsbegrensninger for innendørs arrangementer på offentlig sted, som gudstjenester og møter i NLM-sammenheng er:

· Maksimum 50 når det ikke er fastmonterte seter.

· Maksimum 200 når det er fastmonterte seter.

Faste seter

I smittevernveilederen defineres «fastmonterte seter»:

· Kirkebenker regnes ikke som fastmonterte seter.

· Sammenkoblete/frittstående stolrekker regnes ikke som fastmonterte seter selv om de er skrudd fast i golvet.

· Fastmonterte seter er seter som er montert på en slik måte at deltakere ikke kan hekte dem fra hverandre og flytte på dem.

Lokale bestemmelser

I noen kommuner er det innført strengere tiltak enn de som gjelder nasjonalt. Det er derfor viktig å sjekke sin kommunes hjemmeside for ev. lokale bestemmelser. For eksempel er det i Oslo for tiden ikke mulig med møtevirksomhet for NLM.

Brev til ansatte og fellesskap

I et brev til ansatte og misjonsfellesskap i Region øst før helgen henstiller regionleder Ernst Jan Halsne ansatte og lokale ledere om å lese og sette seg inn i NLMs smittevernveileder.

Oppdatert smittevernveileder for fellesskap i NLM ligger på NLMs hjemmeside. Du kan også lese den her: https://www.nlm.no/ressursbank/dokumenter/smittevernsveiledere-covid-19/

I brevet viser regionlederen til en økende og foruroligende smittesituasjon, som også har innvirkning på vårt arbeid i NLM, og har i den forbindelse noen råd til ansatte og lokale fellesskap.

– Vi vil oppmuntre til å ikke la oss prege av usikkerhet og engstelse, men opptre ansvarlig i forhold til de retningslinjer som gjelder i samfunnet både fra sentrale så vel som lokale myndigheter.

Generelt er det ønskelig at vi opprettholder møter og virksomhet så langt det er mulig og forsvarlig, og ikke avlyser uten at det er nødvendig i lys av veilederen. Blant annet er det viktig å understreke at oppfordringen om å «holde seg mest mulig hjemme» ikke overstyrer muligheten til å samles til møter og gudstjenester hvor smittevern er ivaretatt, framholder Halsne.

Ikke møtepress

Han poengterer også at den enkelte må vurdere sin egen situasjon i forhold til risiko og usikkerhet, og bli vist respekt for å ikke delta.

– Ingen skal føle seg presset til å delta dersom en ikke ønsker det.

Lokal ledelse skal være fri til å vurdere om det er for mange risikofaktorer knyttet til lokale møter, og vurdere om avlysning er nødvendig, sier Halsne, som også har et godt råd med tanke på servering i den aktuelle smittesituasjonen:

– Kanskje er det best å ikke prioritere mat eller kaffe på møtene nå.