REKO 21 Avstemming

Vedtok å redusere regionstyret

Misjonssambandet Midt-Norge avholdt sitt regionårsmøte på Rødde Folkehøgskole lørdag 9. oktober. Om lag 150 personer, derav 91 utsendinger fra regionens ulike misjonsfellesskap, deltok på regionårsmøtet.

En viktig sak som ble behandlet på årsmøtet var et forslag fra regionstyret om å redusere antall medlemmer til regionstyret. Bakgrunnen for forslaget til lovendring var at valgkomiteen gjennom flere år har funnet det vanskelig å finne nok kandidater som har vært villige til å stille til valg til regionstyret. Region Midt-Norge er også den regionen som har hatt flest medlemmer i sitt regionstyre med sju faste medlemmer og fire varamedlemmer.

Regionstyret la fram to alternative forslag til reduksjon. Det minst radikale forslaget gikk på at regionstyret skal bestå av seks faste medlemmer og tre varamedlemmer. Det andre forslaget innebar at regionstyret skal ha fem faste medlemmer og tre varamedlemmer. Dette forslaget ble vedtatt med 69 stemmer mot 21 stemmer for det første forslaget.

Valg

Dermed skulle regionårsmøtet velge to nye medlemmer til regionstyret. Valgt for to år ble Jan Petter Opedal, Melhus og Bjørn Olav Sørhus, Stjørdal. Fra før sitter Åshild Hugdal, Melhus, Målfrid Marita Lidal, Heim og Svanhild Øpstad, Nærøysund i regionstyret. Vararepresentanter for ett år i rekkefølge ble Hans Edvard Thyve, Oppdal, Frøydis Vestbøstad, Trondheim og Knut Inge Blix Furuseth, Indre Fosen. Jan Petter Opedal og Bjørn Olav Sørhus er valgt som henholdsvis leder og nestleder i regionstyret.

Nye medlemmer i barne- og ungdomsrådet for to år ble Henning Goa Hugdal, Melhus, Maria Vingen Hugdal, Melhus og Regine Mork, Trondheim. Varamedlemmer for ett år ble Rakel Humlebrekke Nebb, Trondheim, Karoline Fonn, Trondheim og Johanne Fjell, Trondheim. Fra før sitter Brita Vestbøstad, Trondheim og Martin Vespestad i rådet.

Nye medlemmer i valgnemnda for to år ble Knut Ole Østertun, Melhus og Johan Jensen, Oppdal. Varamedlemmer for ett år ble Malvin Torsvik, Levanger og Petter Stevik, Nærøysund. Fra før sitter Hjalmar Hugdal, Melhus, Jan Ove Krutvik, Aure og Signe Trefjord, Frosta i valgnemnda.

Nye er nådd

Thor Fremmegård var Hovedstyrets utsending til regionårsmøtet. Han takket misjonsfolket i Midt-Norge for innsatsen gjennom pandemien. Han sa videre at på grunn av pandemien er mange som man ellers ikke ville ha nådd med evangeliet nådd gjennom digitale løsninger. Hvordan skal vi fortsette å utnytte de digitale løsningene, spurte han.

Nådefellesskap

Grete Y. Martinsen innledet til samtale i forhandlingsmøtet om arbeidet. Temaet var «Hvordan kan vi legge til rette for nådefellesskap som fungerer i vår hverdag». Vi stiller likt, og vi trenger alle nåde, men hvordan skal vi formidle dette? Vi har to retninger å følge, inn i forsamlingen og ut til omgivelsene, sa Martinsen.

Mens de voksne behandlet årsmøtesaker møttes de yngste til egne samlinger. Disse BU-samlingene fikk gode tilbakemeldinger.

Stort regionbidrag

Til tross for at pandemien har satt store begrensninger i arbeidet i 2020 ble det gode tall på bunnlinja. Regionbidraget, inkludert overføringer fra gjenbruksbutikkene, ble på drøyt 6,4 millioner kroner. Det er nesten 800 000 kroner mere enn året før. Det store regionbidraget skyldes i stor grad at personalkostnadene har gått dramatisk ned. Årsaken til det er både vakante stillinger og permitteringer på grunn av pandemien.

Inntektene gikk også noe ned og endte på drøyt 10 millioner. Det er 750 000 kroner mindre enn året før. Gledelig er det at julemessene, som er en viktig bidragsyter i regnskapet, endte opp med 700 000 kroner i regnskapet. Dette til tross for at kun en julemesse ble arrangert fysisk. De andre var digitale.

Store deler av regionårsmøtet ble strømmet, og 14 personer fulgte møtet på Rødde via en skjerm.

Årsmøtedeltagerne ga 47 900 kroner i gave til misjonen.

Regionårsmøtet for 2022 blir også på Rødde Folkehøgskole. Sett av dagene 10. til 12. juni i kalenderen allerede nå!