Hånd berører en persons lår

Seksuell trakassering i Misjonssambandet

NLM-MAF offentliggjorde onsdag resultatene av sin kartlegging av seksuell trakassering blant sine medlemmer.

I undersøkelsen svarer åtte av de totalt 87 respondentene at de har vært utsatt for seksuell trakassering. Av dem er seks kvinner og to menn.

– Undersøkelsen viser at de fleste ikke opplever seksuell trakassering i Misjonssambandet. Det betyr likevel ikke at det skal tas mindre på alvor. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering i organisasjonen, og hvert enkelt tilfelle er ett for mye, og alvorlig for den som blir utsatt, sier Frode Granerud, styreleder for Misjonssambandets medarbeiderforening (NLM-MAF).

  

– Manglet kunnskap

Granerud presiserer at konklusjonen forutsetter at resultatene er representative for ansatte i organisasjonen. De spurte er medlemmer i NLM-MAF, og de fikk svar fra 87 av de 130 som fikk tilsendt undersøkelsen.

Frode
Frode Granerud:Styreleder i Misjonssambandets medarbeiderforening. Håkon Rydland

– Foreløpig må vi gå ut fra det, ettersom vi ikke har noe annet grunnlag. Motivet vårt for å gjøre undersøkelsen var nettopp at det manglet kunnskap om omfanget av seksuell trakassering blant ansatte i Misjonssambandet. Medarbeiderundersøkelsen tok for seg mobbing, trakassering og arbeidsmiljø, men ikke seksuell trakassering spesifikt, forklarer han.

Samtidig var noe av bakgrunnen for undersøkelsen også resultater fra Den norske kirkes medarbeiderundersøkelse, som viste at en av tre kvinnelige prester hadde opplevd uønskede hendelser basert på at de er kvinnelige prester.

– Det ser ikke ut som vi er der i Misjonssambandet, samtidig ser vi at det er episoder også blant ansatte hos oss, sier Granerud.

 

Lav terskel

I NLM-MAFs undersøkelse ble seksuell trakassering formulert i henhold til Arbeidstilsynets definisjon: «Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering kan forekomme i mange ulike varianter og kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal (kroppsspråk)».

– Dette kan være noe ganske annet enn uønskede hendelser basert på at de er kvinnelige prester?

– Ja, men de historiene som er blitt fortalt i mediene i etterkant av medarbeiderundersøkelsen handler i stor grad også om seksuell trakassering. Ut fra Arbeidstilsynets definisjon er det også en lav terskel for å betegne noe som seksuell trakassering, sier Granerud.

  

Enkelthendelser

I NLM-MAFs undersøkelse svarer en kvinne og to menn at den seksuelle trakasseringen bestod av berøring/kroppskontakt. To kvinner sier at de er blitt utsatt for seksuell trakassering siste gang det siste året, mens de to mennene oppgir at dette skjedde for mer enn ti år siden. En kvinne oppgir at trakasseringen har skjedd seks-ti ganger, mens for de andre har den forekommet en eller to ganger.

– Det ser hovedsakelig ut til å dreie seg om enkelthendelser, men vi ser også at det ikke kun er det. Vi skal uansett ikke bagatellisere dette, og undersøkelsen viser at Misjonssambandet må fortsette arbeidet for å forebygge og håndtere seksuell trakassering, sier Granerud og legger til:

– Jeg vil oppfordre alle som har hatt slike opplevelser om å melde fra. Det er viktig at dette blir meldt fra om og håndtert.

I tråd med Misjonssambandets retningslinjer skal alt av slike saker meldes til og håndteres av generalsekretær. Personalleder, nærmeste leder, verneombud eller tillitsvalgt tar imot meldinger og har ansvar for å melde videre.

  

Nulltoleranse

Leder for Misjonssambandets personalavdeling, Kari Margrethe Solvang, sier at hun kjenner til noen av tilfellene som er rapportert i undersøkelsen.

Kari Margrethe Solvang
Kari Margrethe Solvang:Leder for Misjonssambandets personalavdeling Torgeir Henden

– Jeg har snakket med og hatt oppfølging med noen av dem som har besvart undersøkelsen. Vi vil gjerne snakke med flere av dem som har besvart den. Vi har nulltoleranse for alt som omhandler seksuelle overgrep eller trakassering, og da blir ethvert tilfelle ett for mye. Dette handler om vårt arbeidsmiljø, våre kollegaer eller mine kollegaer, sier Solvang.

– Hva gjør ledelsen i Misjonssambandet for å forebygge seksuell trakassering?

– Vi har hatt og har undervisning om dette temaet på alle nivåer i organisasjonen. Det handler både om å skape bevissthet og kunnskap om temaet, og å gi trygghet for hvilken vei slike saker skal meldes, sier hun.

 

Her kan du se resultatene fra undersøkelsen.

Her kan du se et sammendrag av resultatene.

Fakta

Undersøkelse om seksuell trakassering

Gjennomført av NLM-MAF blant deres medlemmer.

  • Sendt til 130 respondenter, hvorav 87 svarte på undersøkelsen (43 kvinner og 44 menn).
  • Gjennomført i begynnelsen av november.
  • Åtte respondenter oppga å ha blitt utsatt for seksuell trakassering (seks kvinner og to menn). En respondent svarte «usikker».
  • To ansatte svarte at trakasseringen hadde forekommet siste året, to svarte at den skjedde for mer enn ti år siden.
  • Syv ansatte svarte at trakasseringen hadde forekommet en til to ganger. En svarte at den hadde skjedd seks til ti ganger.
  • Tre respondenter har svart at de kjenner til at kolleger har blitt utsatt for seksuell trakassering. Fem svarte «usikker» på det samme spørsmålet.