Bilde av Gautestad

Evjetun overtar Gautestad

Vi deler nå nyhetene om at Evjetun skal overta Gautestad kurs- og misjonssenter.


To leirsteder med postiv drift
Evjetun har de siste årene hatt en veldig positiv utvikling og drift med stor aktivitet. Betydelig utbedring og videreutvikling er også gjort, og planlegges videre i tiden fremover. Inneværende måned, og i starten av 2023, gjøres det blant annet en stor oppgradering av kjøkken.  

Gautestad kurs- og misjonssenter har også hatt en god drift de seneste årene, i stor grad basert på frivillig innsats. Foreningen som i dag eier Gautestad, har gjort en stor jobb med tanke på både driften og utbedringer av stedet. De har imidlertid signalisert et ønske om å overføre drift og eierskap av stedet til Evjetun når det kommer til veien videre, og sett på ulike løsninger for dette. Primært har en hatt et ønske om en overdragelse til Evjetun, for å fortsette dagens virksomhet, og videreutvikle denne. 


Grunnlag for sammenslåing
Saken har derfor vært vurdert på styremøter på Evjetun gjennom 2022. Grunnleggende sett ser man fra Evjetuns side gode muligheter for en felles drift med Gautestad. Dette i forhold til mindre og mellomstore grupper som ikke er så egnet for Evjetun. Gautestad er også et sted som har store muligheter, ikke minst knyttet til aktivitet på vinterstid, hvor en kan utfylle Evjetun. Evjetun kan på sin side blant annet bidra med løsninger knyttet til leveranser av mat, fra nytt kjøkken som snart er på plass.

Utgangspunktet er at overdragelsen til Evjetun skjer vederlagsfritt, og at man får inn en egnet kandidat til stillingen som daglig leder på Gautestad. Det har vært viktig å ikke legge en betydelig risiko på Evjetun i forbindelse dette.

Den omtalte stillingen vil nå ses i sammenheng med en stilling som assisterende daglig leder ved Evjetun. Evjetun går derfor aktivt i gang med tanke på å finne en person til denne rollen. Vi oppfordrer også personer til å ta kontakt med Evjetun om det kunne vært interessant med en nærmere samtale om dette.

Regionstyret i Misjonssambandet sør har under disse forutsetninger også godkjent innstillingen fra Evjetun om å overta drift og eierskap av Gautestad.


Videre prosess
Når person til stillingen er kommet på plass vil Evjetun overta Gautestad. N år da formell avtale kan gjøres, vil Evjetun overta drift og eierskap. En ser for seg at tidspunktet for dette antakeligvis vil bli sensommeren 2023.

Både Evjetun, Gautestad og Misjonssambandet sør tror denne løsningen vil være med å bidra til å styrke driften for begge steder og åpne for nye og spennende samløsninger. Og ikke minst få bety noe viktig i arbeidet i Guds rike – for liten og for stor!