Lyspære

Ofte stilte spørsmål - NLM trossamfunn

Her finner du svar på en del ofte stilte spørsmål om NLM trossamfunn. For andre spørsmål, send en epost til trossamfunn@nlm.no.

I tillegg til spørsmålene under, anbefaler vi dokumentet Konsekvenser av opprettelsen av "NLM trossamfunn".

    

 • Hvordan blir jeg medlem av NLM trossamfunn?

All innmelding må skje via skjemaer som finnes på våre nettsider og sendes per post til Sinsenveien 25. 0572 Oslo. Merk konvolutten med NLM trossamfunn. Skjemaene finner du her.

Det er ikke lov å være medlem av flere trossamfunn samtidig. Det er derfor et krav at du først må motta en bekreftelse på utmelding før du kan melde deg inn i NLM trossamfunn. For medlemmer i Den norske kirke er det nå mulig å sjekke medlemsskap og melde seg inn/ut av kirken på nett. Klikk her for å administrere medlemsskap i Dnk. (Ekstern lenke)

       

 • Hvorfor kan jeg ikke sende innmeldingsskjemaet på mail?

Det å tilhøre et trossamfunn, samt ditt fødsels- og personnummer er ifølge personopplysningsloven opplysninger av sensitiv art. På grunn av formelle regler for håndtering av slike opplysninger og begrensninger ved vår nettløsning må innmeldingsskjema fylles ut og sendes inn per post med underskrift til: NLM trossamfunn, Sinsenveien 25, 0572 OSLO. Dette for å forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

   

 • Hvordan vet jeg at jeg er innmeldt?

Du vil motta en attest per post på at du er innmeldt i NLM trossamfunn kort tid etter at innmeldingen er blitt mottatt.

  

 • Blir barnet automatisk medlem hvis jeg døper det i regi av NLM?

Nei, all innmelding skjer aktivt gjennom våre innmeldingsskjemaer. På dåpsregistreringsskjemaet til NLM finner du innmeldingsskjemaer til både voksne og barn.  

  

 • Er det gratis å være medlem?

Ja.

    

 • Får jeg noen fordeler av å være medlem i NLM trossamfunn?

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har ikke blitt et trossamfunn, men tilbyr en kirkerettslig tilknytning til organisasjonen gjennom innmelding i NLM trossamfunn. Trossamfunnet tilbyr ingen tjenester som bare er forbeholdt innmeldte medlemmer, og all aktivitet vil fortsatt foregå lokalt.

   

 • Overføres foreldrenes medlemskap automatisk til barna når de blir født?

Barns medlemskap i trossamfunn reguleres av trossamfunnsloven. Etter lovendring 1. januar 2021 må barn aktivt meldes inn i trossamfunn, dette gjelder nå også Den norske kirke.

For ytterligere utdypning av loven, se lovdata.no: Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

 

Barn må altså bli registrert i NLM trossamfunn gjennom våre innmeldingsskjemaer. De blir ikke automatisk medlem selv om foreldrene er medlem.

 

 • Jeg har to barn på 12 og 15 år. Kan jeg melde dem inn i NLM trossamfunn?

Religiøs myndighetsalder i Norge er 15 år, og personer fra fylte 15 år skal derfor selv melde seg inn i eller ut av et trossamfunn.

Så lenge barnet er under 15 år, er det foreldrene som står for innmeldingen. (Hvis en forelder har foreldreansvaret alene, eller barnet har en verge, er det denne som tar avgjørelsen.)

Fra barnet er 12 år skal det likevel gis anledning til å si sin mening, om det lar seg gjøre.

For ytterligere utdypning av loven se lovdata.no: Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

 

 • Hva skjer med tilskudd fra stat og kommune?

I og med at arbeidet skjer i NLMs regioner, overføres tilskudd (minus adm.kostn.) til regionene. Fordelingen av midlene blir gjort basert på medlemstall.

 

 • Hva skjer med begravelse hvis du er medlem i NLM trossamfunn?

For mange er dette et viktig spørsmål. Når det gjelder begravelser, har NLM noen ganger hatt en rolle – for eksempel ved at personer med tilknytning til organisasjonen har stått for minnetalen eller forrettet ved begravelsen. Det er allerede utformet en liturgi (felles med Normisjon og Imf) som kan benyttes. Juridisk vil ikke organisasjonen være forpliktet til å bidra med begravelse for medlemmer i et fremtidig trossamfunn, men det vil være ønskelig å stille opp så langt det er praktisk mulig. Det vil være av stor verdi å kunne bidra med forkynnelse, sjelesorg og medmenneskelig omsorg når døden rammer.

Gravferdsloven gir familien/pårørende et ansvar for å gjennomføre selve begravelsen, mens de kirkelige fellesrådene har ansvar for at alle, uavhengig av kirkemedlemskap, får et gravsted på en kirkegård. I praksis vil et begravelsesbyrå ta hånd om de fleste praktiske spørsmål, og NLMs rolle vil normalt være – i samarbeid med de pårørende – å finne en person som kan gjennomføre selve begravelsen og holde en tale. Det er ikke nødvendig at vedkommende er ansatt eller tillitsvalgt i NLM. Til selve seremonien er det i de fleste tilfeller mulig å leie eller låne en kirke eller et kapell, men det er også mulig å ha begravelse ut fra et av våre forsamlingshus eller bedehus. En prest i Dnk eller et luthersk frikirkesamfunn kan også spørres om å delta, men er ikke forpliktet til å si ja.

 

 • Vil NLM trossamfunn tilby vielse for sine medlemmer?

NLM trossamfunn har foreløpig ikke søkt om vigselsrett (saken er oppe til vurdering). Derfor legges det opp til borgerlig vielse etterfulgt av kirkelig velsignelse i våre forsamlinger. Vi ønsker å løfte ekteskapet høyt og ser på den kirkelige velsignelsen som en viktig arena for å formidle et bibelsk syn på ekteskapet.

 

 • Kan en som er medlem i NLM trossamfunn gifte seg i et kirkebygg i Den norske kirke?

Det er det enkelte menighetsråd som styrer utleien av kirkebygget, ut fra de kirkelige fellesrådenes takster. Mange frimenigheter i Norge leier kirkebygg som tilhører Den norske kirke til vielser. Stort sett er det stor velvilje til å leie ut kirkelokalene til vielser.

 

 • Kan de som ikke er medlem i NLM trossamfunn fremdeles døpe sine barn og få tilbud om konfirmasjon i NLM?

Ja. Alt som tilbys medlemmene i NLM trossamfunn skal være et tilbud som enhver misjonsvenn kan benytte seg av – helt uavhengig av hvordan vedkommende har ordnet sitt kirkemedlemskap.

 

 • Hvor finner jeg mer informasjon om NLM trossamfunn?

Det er utarbeidet en informasjonsbrosjyre som du kan få ved alle NLMs regionkontor. Du kan også laste den ned her:

Brosjyre NLM trossamfunn

I forbindelse med opprettelsen av trossamfunnet ble det utformet et dokument som tar for seg og besvarer en del spørsmål angående potensielle konsekvenser av opprettelsen. Det finner du her.

Du kan også sende ditt spørsmål til trossamfunn@nlm.no.