Sommerfugler mot blå himmel

Sommerfuglbarna – mulighetene i utfordringene

Migrasjonsbarn er mulighetens barn. De tar til seg kunnskap og visdom fra forskjellige ståsteder. De trenger voksne som kan peke på deres potensial, men også hjelp til å sette ord på inntrykk og opplevelser.

Krysskulturelle barns utvikling, påvirkninger og problemstillinger gir mange erfaringer, muligheter og ferdigheter.

Som samfunn trenger vi å få tak i og fremheve de faktorene som styrker og støtter barna og unge for å oppnå en trygg identitet, og gi dem muligheten til å utforske og bruke deler av seg selv.

Kompetansen krysskulturelle barn bærer med seg kan være utfordrende å oppdage dersom man ikke også snakker om det som kan være vondt og vanskelig. Ved å snakke om og sortere utfordringene, vil en også kunne se de mange uutnyttede ressursene som en krysskulturell oppvekst kan gi, og en kan få kontakt med positive, gode og stolte emosjoner.

    

Forløse sommerfuglen

Migrasjonsbarn er mulighetens barn – sommerfuglbarna – de tar til seg kunnskap og visdom fra forskjellige ståsteder. Og når de kommer ut av sin utviklingsprosess, slår de ut vingene, med ulike farger og ferdigheter. Ikke på tross av, men på grunn av sine oppvekstforhold.

Vårt ansvar som foreldre, venner, naboer, fagpersoner eller system, er å bidra til å forløse hver enkelt sommerfugl ved å legitimere mellomposisjonen og støtte dem til å tørre å være seg selv.

De trenger at vi lar dem se sin egen unike miks og utvikle den. De trenger veiledning og hjelp til å forstå sin sammensatthet, reaksjonsmønstre, støtte til å finne konstruktive strategier og vinne stolthet i hvem de er.

De trenger voksne som kan peke på deres potensial, men også hjelp til å sette ord på inntrykk og opplevelser.

  

Finne sin sannhet

Fra eventyret om Mowgli sier Leoparden:

«Alle er vi noe, vi må bare forstå hva det er, akseptere det og være det hundre prosent. Det handler om ærlighet, styrke og selvrespekt.» (Lill Salole 2013, s 229).

Ved å kunne fortelle sin livshistorie kan barn og unge sortere, formidle og jobbe seg igjennom sine erfaringer. Mange trenger også å øve seg på hva de mener og står for, og hvorfor. Det å finne sin sannhet uansett hvilken kulturell kontekst en befinner seg i. En kan endre atferd ut ifra kontekst, men min sannhet forblir min sannhet.

Det kan koste for et krysskulturelt barn å tørre å bli synlig på sine egne premisser. Det kan oppleves unaturlig og vanskelig for krysskulturelle barn å vise alle sine farger. For voksne eller andre som har en relasjon til et krysskulturelt barn, er det viktig å bekrefte det motet det krever for noen å bli synlig, bruke sin stemme og ta plass.

    

Førersetet i eget liv

Krysskulturelle barn trenger å anerkjennes som endringsagenter i sitt eget liv. Ved å akseptere barnas egne mestringsstrategier, gir man dem verdighet. Med en slik tilnærming hjelper vi barn og unge til å ta førersetet i eget liv.

Myndiggjøring (empowerment) handler om å bygge menneskers muligheter til å handle på egne premisser. Krysskulturelle barn trenger å oppleve at de har en meningsfull funksjon i verden.

Ved å sette ord på ressursene deres, kan barn og unge oppleve og se at deres erfaring har verdi. Og opplever en å komme til kort i en sammenheng, kan de styrke seg med vissheten om at de kan andre ting.

Myndiggjøring skjer også når krysskulturelle barn og unge oppdager at det handler omandres behov for kategorisering og fordommer. På den måten kan noe av stresset plasseres utenfor dem selv.

Kilde: Lill Salole, Krysskulturelle barn og unge 2013