Kvinne Indonesia

Evangelisering i Indonesia

NLM ønsker å være med og mobilisere den nasjonale indonesiske kirken, og fokuserer blant annet mye på barne- og ungdomsarbeid.

En kirke tent og utrustet til tjeneste

NLM ønsker å se indonesiske krist- ne utrustet og tent til å leve et liv med Jesus. Vi arbeider sammen med lokale kirker og kristne på tre nivåer: Ledere, barn og ungdom og lokalmenigheten.

Abdi Sabda teologiske seminar har i flere år vært en viktig samarbeids- partner for NLM. Seminaret utdanner teologer og kristendomslærere og eies av sju ulike kirkesamfunn. Stu- dentene går inn i tjeneste i skoler og lokalmenigheter over store deler av Indonesia. NLM bidrar gjennom økonomisk støtte og gjennom å stille medarbeidere til rådighet.

NLM var initiativtaker i etablerin- gen av en indonesisk versjon av ledertreningskurset Sharpen Your Interpersonal Skills (SYIS). Vi er fort- satt med som rådgivere. Gjennom trenings- og mentorprogrammer oppmuntres og utfordres også lo- kalmenigheter og lokale kirker til å tjene sine naboer.

I Indonesia er det mange unåd- de folkegrupper og vi støtter flere evangelister som arbeider blant disse gruppene. Vi støtter og opp- muntrer lokale pastorer og kirker til å drive misjon og vi er delaktige i et nettverk blant kirkene der fokus er på de unådde folkegruppene.

De som ennå ikke har hørt

Av omlag 255 millioner innbyggere i Indonesia er rundt 155 millioner å regne for de minst nådde med evan- geliet. 37 folkegrupper har så langt vi vet ingen tilgang til evangeliet. NLM ønsker spesielt å nå disse fol- kegruppene og er direkte til stede i to av de minst nådde folkegruppene. NLM er med i et nettverk som har som mål å være overflødig i 2020. Innen da er målet at kirker, organi- sasjoner og enkeltmennesker skal være med å gjøre disipler i alle disse unådde folkegruppene.

NLM er direkte til stede i to av de minst nådde folkegruppene. Vi støtter de nasjonale utsendingene og utrus- ter lokale tjenere til å innta «nytt land».

Kontakt stedlig representant Ørjan Bredvei, nlmindonesia@nlm.no