Avstemming generalforsamling

Vår organisering

Misjonssambandet er en stor, demokratisk oppbygd organisasjon. Her finner du en oversikt over hvordan Misjonssambandet er organisert.

Misjonssambandet er en demokratisk oppbygd organisasjon med en generalforsamling som høyeste myndighet.

 

Valg på generalforsamling

Hvert tredje år arrangerer Misjonssambandet generalforsamling. Da samles omkring 1000 utsendinger for blant annet å velge et hovedstyre, godkjenne regnskap og fastlegge organisasjonens strategi.

Alle fellesskap (foreninger, forsamlinger og lag) som er innmeldt i Misjonssambandet kan sende en delegat med stemmerett til generalforsamlingen.

 

Hovedstyret

Mellom generalforsamlingene ledes Misjonssambandet av et hovedstyre, som møtes til syv-åtte møter årlig. Hovedstyret består av syv medlemmer valgt av generalforsamlingen.

Misjonssambandet mener at Bibelen tillegger menn, med evner og nådegaver til det, et særlig åndelig ansvar, og organisasjonen praktiserer tjenestedeling for et begrenset antall stillinger og tillitsverv som tillegges et særlig hyrde- og læreansvar. Hovedstyrets medlemmer må derfor være menn.

Fra generalforsamlingen 2025 vil hovedstyret erstattes av et sentralstyre, hvor både kvinner og menn er valgbare, samt tilsynsråd på både regionalt og nasjonalt plan som vil behandle lærespørsmål.

 

Daglig drift

I det daglige ledes Misjonssambandet av en generalsekretær. Generalsekretæren står ansvarlig for hovedstyret og arbeider til daglig ved Misjonssambandets hovedkontor på Fjellhaug i Oslo.

Misjonssambandets hovedkontor er inndelt i avdelinger. Blant dem er Misjonssambandet utland og Misjonssambandet Norge, som har et særlig ansvar for arbeidet organisasjonen driver på henholdsvis misjonsfeltene og i Norge.

  

I regionene

Lokalt i Norge er Misjonssambandet organisert i syv ulike regioner. Disse regionene ledes av et regionstyre – som igjen blir valgt på årlige regionårsmøter.

Alle regioner har også en regionleder, som ansettes av regionstyrene. Alle fellesskap i Misjonssambandet har tilhørighet til en region. Regionene har egne budsjetter og legger strategier for det lokale arbeidet.

Minst en gang hvert tredje år arrangeres også et rådsmøte. Til dette møtet velger regionene delegater. I tillegg møter hele hovedstyret.

Rådsmøtet er i utgangspunktet et møte som hovedstyret benytter for å få råd i ulike spørsmål, men etter generalforsamlingen i 1997 har rådsmøtet også et særskilt hyrde- og læreansvar for Misjonssambandet. Det betyr at rådsmøtet kan fatte bindende vedtak i lærespørsmål.

 

På misjonsfeltene

På Misjonssambandets ulike misjonsfelt arrangeres det årlig en misjonærkonferanse, hvor misjonærene velger et feltstyre og drøfter ulike sider ved arbeidet.

I tillegg har de fleste feltene en «stedlig representant» (SR) som ansettes av hovedstyret for Misjonssambandet. Enkelte felt har en «feltleder» med noe mer begrenset ansvarsområde. I disse tilfellene ivaretas deler av SR-oppgavene av den aktuelle regionleder i Misjonssambandet utland ved hovedkontoret i Oslo.

 

Formell informasjon:

Foretaksnavn: Norsk Luthersk Misjonssamband

Org.nr.: 938 679 177