Misjonssambandets hovedkontor eksteriør

Misjonssambandet beklager

Med denne uttalelsen henvender Misjonssambandet seg særlig til misjonærbarn som har hatt vonde opplevelser. Vi ønsker å møte de som forteller om såre og vonde opplevelser med respekt og forståelse.

Undersøkelsen «Oppvekst og skolegang i utlandet» ble gjennomført på vegne av Misjonssambandet og NMS av IRIS (International Research Institute of Stavanger) i 2008–2009. IRIS-rapporten viste at mange har hatt vonde og smertefulle opplevelser under oppvekst og skolegang i utlandet. Særlig gjelder dette mange av dere som har bodd på internat. Det er de av dere som har hatt vonde opplevelser vi henvender oss til i denne uttalelsen.

  

Misjonssambandet erkjenner og beklager

Vi står ved beklagelsen som Misjonssambandet bar fram i 2009. Samtidig erkjenner vi at vi ikke er ferdig med å følge opp intensjonene som uttrykkes i denne. Både før og etter IRIS-undersøkelsen har fortellinger, opplevelser og relasjon til Misjonssambandet med jevne mellomrom kommet opp igjen i organisasjonen og i media. Vi erkjenner at vi som organisasjon til tider har vært for opptatt av å peke på det som har vært gjort av positive tiltak. Det har ført til at flere av dere som har tatt kontakt for å dele vonde erfaringer, ikke har blitt møtt med forståelse og tatt på tilstrekkelig alvor. Det beklager vi.

Misjonssambandet beklager også at det i noen saker har vært sen eller manglende respons på henvendelser. Vi erkjenner at dette har gitt dere en smertefull tilleggsbelastning og en opplevelse av å ikke bli tatt på alvor. Dette vil vi også beklage.

Til dere som forteller om såre og vonde opplevelser: Vi ønsker å ta imot dere med respekt og forståelse. Der vi ikke har lyktes med dette i vår håndtering, ber vi om at dere tar fornyet kontakt.

  

Misjonssambandets ansvar

Saken som endte i retten i 2013 har svekket tilliten mellom Misjonssambandet og mange misjonærbarn. Den har skapt sår, usikkerhet og avstand. Uansett utfall av saken, har Misjonssambandet det moralske ansvaret for internatordningen som førte til at barn og foreldre i lange perioder måtte leve adskilt, og at omsorgssvikt og overgrep kunne skje.

Til foreldrene ønsker vi å si at ordningen med internat og adskillelse var Misjonssambandet sitt ansvar. Vi erkjenner at systemet som vi hadde den gang verken ivaretok det enkelte barn eller foreldrene. Kallsforkynnelsen og datidens forståelse av hva det vil si å være misjonær skapte et press overfor foreldrene om å akseptere internatskoleordningen. Vi beklager belastningen dette har påført dere som foreldre og som familier.

  

Viktige historier

Vi ønsker å takke dere som til tross for stor personlig belastning har stått fram med deres historier. Vi vil aldri kunne forstå fullt ut hva det har kostet dere. Vi har lært mye og fått en bedre forståelse for hvordan situasjonen har vært for dere gjennom å lese og lytte til deres historier.

 

Veien videre

Misjonssambandet ønsker å bistå de som trenger hjelp til å bearbeide opplevelser knyttet til oppvekst i utlandet. Dere er velkomne til å ta kontakt, slik at vi sammen kan finne fram til et opplegg som kan være til hjelp.

På nlm.no har ressurssiden «Oppvekst i utlandet» nå blitt opprettet (nlm.no/oppvekstiutlandet). Den vil bli løpende oppdatert med kontaktinformasjon, oppfølgingstiltak, informasjon om støtteordning, tips til ressurser knyttet til temaet TCK (Third Culture Kids), samt informasjon om aktuelle kurs og samlinger.

Det går nå mot ferietid, men vi er tilgjengelige for kontakt også i sommer.

 

På vegne av Misjonssambandet

Knut Espeland (styreleder)

Gunnar Bråthen (generalsekretær)