Utsikt over byen Kobe i Japan

Vårt arbeid

Misjonssambandet er en av Europas største misjonsorganisasjoner. Her finner du en presentasjon av bredden i vårt arbeid i Norge og internasjonalt.

Norsk Luthersk Misjonssamband er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på luthersk grunn som jobber under visjonen "Verden for Kristus".

Vi har et stort internasjonalt arbeid med mange prosjekter og utsendinger innen misjon/evangelisering og diakoni/bistand i Afrika, Sør-Amerika og Asia.

Arbeidet i Norge inkluderer et utstrakt leirarbeid, skole- og barnehagedrift, en butikkjede, misjonsfellesskap (både større forsamlinger og mindre grupper), radio- og annen mediedrift, forlagsvirksomhet m.m.

Norsk Luthersk Misjonssamband ble grunnlagt i 1891 under navnet Kinamisjonsforbundet for å sende misjonærer til Kina. Da misjonærene måtte forlate landet etter 2. verdenskrig fikk organisasjonen dagens navn. I dag er vi en av Europas største misjonsorganisasjoner.

Misjonssambandet er bygd opp demokratisk. Den daglige driften ledes av en generalsekretær på vegne av Misjonssambandets hovedstyre, som igjen velges av Misjonssambandets generalforsamling.

 

Misjonssambandet internasjonalt

I samarbeid med nasjonale kirker og lokale medarbeidere driver Norsk Luthersk Misjonssamband et omfattende evangeliserings- og bistandsarbeid i tre verdensdeler. Våre utsendinger er opptatt av å formidle det kristne budskapet i ord og handling. Vår organisasjon driver også et utstrakt bistandsarbeid innenfor helse, jordbruk og utdanning.

Et resultat av Misjonssambandets lange engasjement for trosformidling og menighetsbygging er aktive og selvstendige kirker i mange land. Misjonssambandet støtter disse økonomisk og med personell. I dag jobber de fleste misjonærene under ledelsen i disse kirkene. Rådgivning og organisasjonsbygging er den vanligste oppgaven. Men mange utsendinger er også aktive som forkynnere og bidrar i det evangeliserende arbeidet.

Misjonssambandet mener at alle har rett til å velge hva de vil tro på. Derfor er organisasjonen til stede i flere områder der tradisjonell misjonsvirksomhet ikke er akseptert. Vi tror at et kristent nærvær kan få stor betydning, og sammen med Norea Mediemisjon bruker vi også radio til formidling av kristen tro. Arbeidet drives i tett samarbeid med lokale kristne. Framover ønsker vi å styrke arbeidet med å nå ut med evangeliet til folkeslag som enda ikke har fått evangeliet forkynt.

Misjonssambandet har alltid prioritert teologisk opplæring. Derfor har vi startet en rekke bibelskoler og teologiske læresteder. Disse eies og drives nå av de nasjonale kirkene. En del av våre utsendinger er lærere ved slike institusjoner. Noen utarbeider materiell til undervisningen og oversetter litteratur til bruk i trosopplæring.

 

Bistand og utvikling

Omsorg for hele mennesket har alltid preget Misjonssambandets innsats. Fremdeles er vi engasjert i viktig helsearbeid på flere kontinenter. Vi støtter lokale sykehus og helsestasjoner økonomisk og i noen tilfeller med personell.

Hele lokalsamfunn har fått betydelig bedre levekår på grunn av Misjonssambandets innsats. I samarbeid med lokale partnere og Norad har Misjonssambandet bidratt til bygdeutviklingsprogrammer som omfatter forbedring av primærhelsetjenester, undervisning, vann- og energitilførsel, bedriftsetablering og jordbruksutvikling. Misjonssambandet ønsker å bruke og utvikle lokale ressurser.

Kvinners levevilkår og barns rettigheter er også prioriterte satsningsområder. Læring og tilgang på informasjon er nøkler til bedre liv for kvinner og barn.

Sammen med nasjonale lutherske kirker har Misjonssambandet de senere årene startet flere store grunnskoler. Disse er blitt integrert i det nasjonale utdanningssystemet og drives som en del av kirkens arbeid. Det drives også arbeid for å forbedre hverdagen for barn gjennom holdningsskapende arbeid overfor foreldre og lærere på offentlige og kirkedrevne skoler.

 

Misjonssambandet i Norge

Norsk Luthersk Misjonssamband driver også et utstrakt arbeid i Norge. Historisk er vi en del av bedehusbevegelsen. Noen steder drives arbeidet sammen med andre organisasjoner på et felles bedehus, andre steder eier Misjonssambandet sitt eget bedehus. Ikke minst i en del byer har Misjonssambandet større forsamlinger med møter hver søndag og aktiviteter for ulike aldersgrupper.

Til sammen består Misjonssambandet i Norge av omkring 2500 foreninger og lag over hele landet. Vi driver arbeid blant barn og unge i mer enn 1000 foreninger, grupper, kor og lag. Organisasjonen arrangerer også en rekke leirer for barn og ungdom på våre mer enn 30 leirsteder, og hver sommer samles mange tusen ungdom på Ung Landsmøte, en årlig, landsomfattende festival for ungdom.

Gjennom vårt arbeid i Norge vil Misjonssambandet bidra til at nye mennesker får høre budskapet om Jesus Kristus. Vi vil være en vekkelsesbevegelse og sendeorganisasjon som utfordrer mennesker til å tjene Gud. Det er viktig for oss å styrke og bevare menneskers tro. Vi vil også ta et ansvar for misjonsarbeidet ved å utfordre til forbønn og givertjeneste.

Misjonssambandet ønsker å bygge alt vårt arbeid på Bibelen. Vi betrakter Bibelen som Guds ord til oss og det må være den som avgjør hva vi tror og hvordan vi lever. I likhet med andre lutherske kirker og organisasjoner bygger vi på den lutherske bekjennelse. Les mer om vårt trosgrunnlag.

Alene eller sammen med andre driver Misjonssambandet nesten 30 skoler fra grunnskole- til høgskolenivå. I tillegg har vi over 40 barnehager og flere nærmiljøsentra.

Mediearbeid står sentralt i Misjonssambandet. Organisasjonen eier Lunde Forlag som gir ut kristen litteratur. Gjennom Norea Mediemisjon og en rekke lokalradioer har vi et omfattende radioarbeid. I tillegg arbeider Norea Mediemisjon med internett. Misjonssambandet gir også ut bladet Utsyn. NLM ung har ungdomsportalen iTro.no og YouTube-kanalen og barnebladet INTRO.